Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Dokumentace při změně lékaře

Dobrý den! Již delší dobu nejsem spokojena s jedním praktickým lékařem, nejsem bohužel zdaleka sama. Chtěla bych se přehlásit k jinému lékaři. Moje známá tak učinila před několika měsíci. Jednalo se o starší paní, která měla za sebou už řadu různých odborných vyšetření, všechny záznamy specialistů vždy svědomitě odevzdávala praktickému lékaři. Nyní jí lékař odmítá celou složku vydat a "popsal" její chorobopis jen několika větami. Má takový lékař právo vlastnit soukromé údaje o pacientovi nadále, i když se pacient k němu v žádném případě nikdy nechce vrátit a nesouhlasí s tím, aby tento lékař tuto složku vlastnil?? Nejde přece jen o popsání současného stavu, ale mnohdy by se lecos z předchozích onemocnění a způsobů léčení, reakci na léčení, na léky apod. mohlo hodit budoucímu lékaři. Ostatní lékaři bez problému zalepí celou složku do obálky a předají pacientovi. To znamená, že neexistuje nějaké nařízení o dokumentaci, jinak by i ostatní lékaři postupovali stejně. Jen tento lékař, možná i z nějaké obavy, že nepostupoval vždy správně při léčení, odmítá!! Má pacient nárok převést všechny své údaje o choropisu k jinému lékaři? Nebo je jeho svoboda omezena? Děkuji za odpověď! Možná bude tato odpověď zajímat více pacientů tohoto lékaře.

Odpověď:

Odpověď platná k roku 2017

Dobrý den,

právní úprava v oblasti zdravotnické dokumentace samozřejmě existuje. Konkrétně na základě § 69 písm. c) a d) zákona č. 372/2011, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), problematiku způsobu vedení, zpracování a zacházení se zdravotnickou dokumentací, včetně doby uchování zdravotnické dokumentace, podrobně upravuje prováděcí předpis. Tímto předpisem je vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, zejména její přílohy č. 2 a 3.

Postup, který uvádíte („Ostatní lékaři bez problému zalepí celou složku do obálky a předají pacientovi.“), není v souladu s výše uvedenými právními předpisy. Registrující poskytovatel zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, což je Váš případ, ale také v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví, je povinen uchovávat zdravotnickou dokumentaci po dobu 10 let od změny registrujícího poskytovatele (tato doba začíná běžet dnem 1. ledna následujícího kalendářního roku po dni, v němž byl proveden poslední záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta).

Originál zdravotnické dokumentace tedy nemůže Váš dosavadní praktický lékař vydat. „Pouhé“ sepsání zprávy (která by však měla být dostačující a podrobná do té míry, aby byla zajištěna bezproblémová návaznost péče) pro nového lékaře je v souladu se zákonem. Nicméně jako pacientka můžete (dle § 65 a § 66 zákona o zdravotních službách) využít svého práva a požádat o:

  • pořízení výpisu či kopie zdravotnické dokumentace, kterou Vám musí lékař vyhotovit do 30 dnů, a za kterou může požadovat úhradu ve výši nákladů,
  • nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, přitom si ji můžete sama např. svým fotoaparátem ofotit.

Lékař má zájem na nevydání originálu dokumentace mimo výše uvedené ještě z toho důvodu, že má povinnost prokázat vykazování péče pojišťovně i po určitou dobu zpětně. Dokumentace je pro něj i důkazem, že péči zajišťoval řádně, kdyby se jej bývalý pacient rozhodl žalovat. Proto lékař může dokumentaci nadále přechovávat i po ukončení péče, i když jsou v ní uvedeny osobní údaje pacienta. Na tyto údaje se vztahuje lékařská mlčenlivost.

Vyhotovenou kopii dokumentace pak můžete sama předat novému lékaři. Problematika vydávání zdravotnické dokumentace a přístupu k ní je blíže upravena v sekci Přístup k dokumentaci a v často kladených otázkách.

Vaše Férová nemocnice

Odpověď platná k roku 2009

Dobrý den,

otázku zajištění návaznosti péče upravuje zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, konkrétně § 67b odst.13, který stanoví: V případě změny ošetřujícího lékaře je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče. V zákoně se však nehovoří o tom, že je dosavadní lékař povinen vydat přímo dokumentaci, ale pouze potřebné informace. To znamená, že pokud lékař místo vydání dokumentace sepíše pro nového lékaře pouze zprávu, je to v souladu se zákonem. Taková písemná zpráva by však měla být dostačující a podrobná do té míry, aby byla zajištěna bezproblémová návaznost péče.

Lékař má zájem na nevydání originálu dokumentace z toho důvodu, že má povinnost ji uchovávat minimálně po dobu 5 let, má také povinnost prokázat vykazování péče pojišťovně i po určitou dobu zpětně. Dokumentace je pro něj i důkazem, že péči zajišťoval řádně, kdyby se ho bývalý pacient rozhodl žalovat. Proto lékař může dokumentaci nadále přechovávat i po ukončení péče, i když jsou v ní uvedeny osobní údaje pacienta. Na tyto údaje se vztahuje lékařská mlčenlivost.

Lékař, který Vám odmítá vydat dokumentaci, tedy postupuje v souladu se zákonem. Pokud ale chcete, aby ji měl k dispozici i nový lékař, můžete využít svého práva na:

  • pořízení kopie zdravotnické dokumentace, kterou Vám musí lékař vyhotovit do 30 dnů a kterou musíte zaplatit ve výši nákladů,
  • nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, přitom si ji můžete sami např. svým fotoaparátem ofotit.

Vyhotovenou kopii dokumentace pak můžete sami předat novému lékaři. Problematika vydávání zdravotnické dokumentace a přístupu k ní je blíže upravena v sekci Přístup k dokumentaci a v často kladených otázkách.

Vaše Férová nemocnice

9.1.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS