Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zanedbání péče

Dobrý den,

mé babičce byly pře Vánoci diagnostikovány dva nádory na plicích. Na interním oddělení jí sdělili, že nemůže podstoupit chemoterapii kvůli nemocnému srdci. Na plicním oddělení přesto chemoterapii zahájili. 

Chemoterapie byl pro babičku příliš. 12 dní po jejím zahájení upadla do bezvedomí, již předtím nic nejednla ani nepila.

Domnívám se, že lékaři jednoznačně pochybili. Po hádce mého syna s lékaři nám bylo přislíbeno, že bude babička převezna do jiné nemocnice. Dnes však změnili názor a oznámili nám, ať si převoz zařídíme sami. 

Má smysl v našem případě podávat žalobu? Na kolik peněz to případně vyjde?

Děkuji. 

Monatys

Odpověď:

Dobrý den,

je zde samozřejmě několik možností, jak se domáhat odborného zacházení ve zdravotnickém zařízení, případně projevit nesouhlas.

Ovšem musím Vás upozornit, že naše poradna se zaměřuje na právní stránku řešených případů, v našem týmu není lékař, tedy nemůžeme odborně posoudit, zda nemocnice pochybila. Proto doporučujeme se obrátit na jiného lékaře, případně soudního znalce, zda skutečně došlo k pochybení. Znalce je možné vybrat ze seznamu zde.

Právo na odborné zacházení a poskytování zdravotní péče je jedním ze základních lidských práv, jak dokládá Listina základních lidských práv v článku 31 Úmluva o biomedicíně v článku 4. Poskytovatel zdravotní služby má tedy povinnost poskytovat služby s odbornou péčí. Tuto povinnost ostatně stvrzuje také zákon o zdravotních službách. 

Jestliže se pacient domnívá, že došlo k porušení povinnosti poskytovatele na výkon práce dostatečně odborně, může podat stížnost. Podle § 93. odst. (1). zákona č. 372/2011 Sb. v současném znění: „Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.“ Stížnost by tedy ve vašem případě měla být adresována přímo nemocnici.

Další možností je zaslat danou stížnost přímo správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb (tedy ve většine případů ke krajskému úřadu).

Před podáním stížnosti doporučujeme si pořídit kompletní kopie, pro případ sporu.

Konkrétní informace k podání stížností naleznete zde.

Další možností je samozřejmě podání žaloby na poskytovatele, v tomto případě Vám doporučujeme se nechat zastoupit advokátem, který se této problematice věnuje. Takového můžete nalézt zde. Pro případ soudního sporu případně i stížnosti se Vám jako důkaz může hodit znalecký posudek jiného lékaře.

Ovšem pro případné řešení sporu jménem Vaší babičky je zásadní, zda máte právo ji ve věci stížnosti, žaloby, či jiných úkonů zastupovat. Procesní způsobilost pro podání stížnosti, mediaci, či žalobu má Vaše babička. Jak jste vylíčila, nebyla dosud soudně nijak omezena na svéprávnosti, a proto nemůžete jejím jménem podat stížnost nebo zahájit soudní řízení. Proto nemůžete podat stížnost vy sama nebo někdo jiný z rodiny. Pro takovýto postup byste musela nejprve podat soudu návrh na omezení svéprávnosti nebo snazší možností je, že Vám babička udělí plnou moc, k zastupování v této věci. Stejně tak nemáte přístup pro nahlížení a pořizování kopií ze zdravotní dokumentace. K tomu Vás může oprávnit soud nebo babička tak, že Vás určí jako osobu, která má mít přístup. 

„Záznam o souhlasu pacienta nebo zákonného zástupce s poskytováním informací o zdravotním stavu pacienta obsahuje:

a) určení osob, kterým lze informace sdělit, popřípadě určení osob, kterým informace sdělit nelze,

b) rozsah informace, kterou lze sdělit,

c) sdělení, zda má určená osoba nebo osoby právo nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi a právo na pořízení její kopie nebo výpisu,

d) sdělení, zda má určená osoba nebo osoby právo vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb pacientovi, pokud tak nemůže učinit sám pacient,

e) sdělení, jakým způsobem mohou být informace poskytovány (například písemně, ústně, telefonicky, faxem, e-mailem, SMS), včetně odpovídajícího kontaktního spojení,

f) místo, datum a podpis pacienta nebo zákonného zástupce a podpis zdravotnického pracovníka, který záznam zpracoval.“

Ovšem pokud to zdravotní stav vaší babičky už nedovoluje a plnou moc jste dříve nezískali, bude nutno se nejdříve obrátit na soud, aby v těchto věcech omezil vaši babičku ve svéprávnosti a zároveň jí určil opatrovníka.

S případným řešením sporu Vám přejeme hodně štěstí.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

1.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS