Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Upírání práv hospitalizovanému dítěti v psych.léčebně

Dobrý den, prosím o Váš názor na postup psychiatrické léčebny(PL). Můj syn (16let) s Aspergerovým syndromem (autismus) byl hospitalizován DOBROVOLNĚ v PL pro úzkostné stavy, které mu znemožňují dočasně (3 měsíce) docházet do 9.třídy ZŠ. Jako zákonný zástupce (matka) jsem žádala následující: - možnost vlastního oblečení z důvodu podezření na alergii na prací prostředky - možnost vegetariánské diety, nebo alespoň nenucení masa s tím, že bych dodala osobně a zcela na mé náklady proteinové tyčinky, nutriční nápoje apod., aby měl stravu vyváženou - odmítnutí farmakoterapie z důvodu, že syn má po lécích závažné nežádoucí účinky a paradoxní reakce - odmítnutí invazivních zákroků typu odběr žilní a kapilární krve (syn beze mě špatně snáší) - odmítnutí přeložení na odd. dospělých v případě "akutního neklidu" - byla možnost zvolit ano/ne v informovaném souhlasu Primářka PL veškeré jmenované žádosti zamítla, sepsání neg.reversu neumožnila. Dále v řádu PL mají u dětí, které řád porušují, možnost zkrácení návštěv na 30 minut. Návštěvy navíc jen SO+NE ve vymezeném čase. Na webových stránkách a ve zvacím dopise mají odlišné informace,než jaké vyvěsili v PL. Tyto mi poskytnuty nebyly. Například omezení telefonátů dětem na 3x týdně max. 10 minut. V zákonu č.372/2011 Sb. je kouzelná formulace "v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem". Je tedy v tomto případě vnitřní řád snad nadřazen všemu? Má na to vše opravdu PL právo? Není omezování důstojnosti 16letého dítěte a zamezování rodiči ve styku s dítětem snad i na hranici porušení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD? Děkuji.

Merci

Odpověď:

Dobrý den,

přímo ze zákona o zdravotních službách vyplývá, že vnitřní řád nemůže být "nadřazen všemu". Zákon uvádí, že vnitřní řád nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv ostatních pacientů.

Každé ustanovení vnitřního řádu by tak mělo sloužit buďto zabezpečení řádnému chodu oddělení nebo k zabezpečení práv jiných pacientů. Požádejte proto, ať Vám vysvětlí, jak např. to, že Váš syn nemůže nosit vlastní oblečení, přispívá k chodu oddělení nebo chrání práva jiných pacientů.

Nesoulad informací obsažených ve zvacím dopise s informacemi, které jsou podávány na oddělení považujeme za zjevně nesprávný a doporučujeme na něj upozornit vedení nemocnice, potažmo jejího zřizovatele formou stížnosti, více ke stížnostem viz zde. Pacient nebo jeho zákonný zástupce má právo na to svobodně si zvolit poskytovatele zdravotních služeb, který mu nejvíce vyhovuje - pokud nemá pacient k dispozici úplné údaje o fungování oddělení, je toto právo pokřiveno.

Níže projdeme jednotlivé odrážky, které ve svém dotaze zmiňujete:

- možnost vlastního oblečení na oddělení

vnitřní řád může zakazovat oblečení, které je pohoršující (např. nápisy vyzývající k násilí nebo konzumaci drog), nedostačující (např. sandály v zimě), špinavé atd., protože toto oblečení může představovat nebezpečí pro řádný chod oddělení. Nelze ale souhlasit s totálním a neodůvodněným zákazem všeho vlastního oblečení, nebo s podmiňováním jeho nošení dodržováním vnitřního řádu. Protože pak se jedná o omezení práv pacientů, která nejsou nezbytně nutná. Pokud by ve Vašem případě nemocnice trvala na nošení "erárního" oblečení, tak nás napadá požádat o možnost prát jej synovi doma, ať předejdete alergickým reakcím. Uvedeným však v žádném případě postup zdravotnického zařízení neschvalujeme, ale domníváme se, že se může jednat o rychlejší řešení než níže navrhované stížnosti.

- možnost vlastní stravy

zdravotnické zařízení poskytuje služby pacientům s různými stravovacími návyky, a proto není v jeho objektivních možnostech, aby každému připravovalo stravu dle jeho volby, takovou povinnost zdravotnickému zařízení zákon neukládá. Jiná je otázka v možnosti mít na oddělení vlastní potraviny, zde je možné omezit toto právo pacienta opět jen z výše uvedených důvodů. Na oddělení by tak neměly být např. potraviny, které výrazně zapáchají, rychle se kazí nebo jsou výrazně nezdravé. Další překážku může představovat to, že na oddělení se případně mohou léčit např. i děti s poruchami příjmu potravy a "nekontrolovaný" pohyb potravin po oddělení může narušit jejich léčbu. I přes výše uvedené se domníváme ,že i při nejvyšší možné tvrdosti vnitřního řádu, by Vašemu synovi mělo být umožněno mít vlastní nezávadné potraviny (neodporující jeho léčbě) na oddělení v místě, které je pod kontrolou zdravotníků a konzumace těchto potravin by mu měla být opět v přítomnosti zdravotníků umožněna. Nicméně tento tvrdý režim by měl reprezentovat spíše krajní možnost, než obvyklý stav.

Uvedené se opírá i o názor Veřejné ochránkyně práv zveřejněný na jejich stránkách, viz zde. Pokud léčebna nedodrží výše popsaný minimální standard, doporučujeme Vám, kromě uvedených stížností podat podnět k Veřejné ochránkyni práv.

- odmítnutí farmakoterapie

Jakékoliv zdravotní služby mohou být pacientovi poskytnuty pouze s jeho souhlasem, nebo se souhlasem jeho zákonného zástupce. Výjimku z tohoto ustanovení představuje dle zákona v případě nezletilců neodkladná péče, která směřuje k záchraně života nebo k zabránění vážného poškození zdraví. Vašemu synovi, tak mohou být podána farmaka bez Vašeho souhlasu např. v situaci, kdy by byl nebezpečný sám sobě. Naopak např. poskytování dlouhodobé farmakoterapie, která není neodkladná, je možné pouze se souhlasem zákonného zástupce pacienta. Pokud by léčebna podávala vašemu synovi farmaka, proti Vašemu výslovnému nesouhlasu dopouští se správního deliktu, za který jí může být uložena sankce až do výše 500.000 Kč. Doporučujeme Vám sdělit svůj nesouhlas s odkladnou farmakoterapií Vašeho syna písemně a zároveň požádat o vysvětlení možných přínosů a negativ léčby, na což máte ze zákona nárok.

- odmítnutí invazivních zákroků

zde platí obdobně uvedené v předchozím odstavci.

- odmítnutí případného přeložení na dospělé oddělení

přeložení na dospělé oddělení představuje krok, ke kterému může zdravotnické zařízení přistoupit, pouze v případě že nezletilý pacient představuje bezprostřední nebezpečí pro svůj život a zdraví, nebo život a zdraví ostatních pacientů, v tomto akutním případě, může být pacient přeložen na dospělé oddělení i bez souhlasu zákonného zástupce. Nicméně zákonný zástupce musí být neprodleně informován o tomto přeložení, a pokud s ním nesouhlasí, musí být zahájeny kroky související s hospitalizací bez souhlasu, tedy informování soudu.

Za velmi problematický postup považujeme situaci, kdy jste stavěna před odpověď na otázku, zda souhlasíte s přeložením Vašeho syna na jiné oddělení, přičemž je akceptována pouze odpověď ano. Takto udělený souhlas nelze v žádném případě považovat za svobodný. Na tento postup doporučujeme upozornit v případné stížnosti.

Co se týče omezování návštěv a telefonátů dětí vnitřním řádem nemocnice, tak obecně toto možné je, ale musí se jednat o omezení za účelem ochrany zdraví pacientů nebo fungování oddělení, nesmí se jednat o formu trestu.

Doufáme, že se Vám podaří nastavit fungující systém spolupráce s léčebnou.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

3.2.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS