Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Storno poplatek u lékaře

Dobrý den,

byl jsem objednán u specializovaného lékaře na dané datum a čas. Paní doktorka mi napsala 10 minut před návštěvou, že bude mít zpoždění a já nemohl čekat a odešel jsem a na prohlídku jsem nedorazil. Nyní po mně paní doktorka žádá uhradit storno poplatek za nepříchod do ordinace 550 Kč a každou další upomínkou zvyšuje částku o 10%. Je toto v souladu se zákonem? Děkuji

 

Fantas

Odpověď:

Dobrý den,

vztah Vás a Vašeho specializovaného lékaře bude z hlediska práva vztahem soukromoprávním. Z toho důvodu se pro pravidla tohoto vztahu užijí ustanovení občanského zákoníku, dle kterého představuje poskytování zdravotních služeb závazek ze smlouvy mezi Vámi a zdravotníkem. V této věci se kombinuje velké množství právních institutů a ustanovení, přesto se pokusíme Vám podat jednoduchý a ucelený přehled těchto institutů.

Takovýto storno poplatek představuje dle práva závazek. Ve Vašem konkrétním případě se těžko určuje, zda má lékař právo si poplatek nárokovat. Obecně je ovšem pro vznik závazku nutno Vaše zavinění. Tím, že se lékař nedostavil včas a nebyl schopen provést zákrok ve stanovenou dobu, by Vám pravděpodobně neměla vzniknout povinnost zaplatit storno poplatek.

Ovšem v posouzení zde hraje roli také, o kolik se lékař zdržel, a hlavně zavedená praxe stran. Je-li storno poplatek u lékaře běžným nástrojem a to také v případech pacientů, kteří byli objednáni, ale odmítli čekat, až se dostaví lékař, pak by mohl být vymáhán jako přípustný a použitelný i na Váš případ. Takovýto postup by tedy mohl být legální.

Pro jasné konstatování, zda máte povinnost zaplatit, nemáme dostatek informací. Za určitých podmínek by mohl být poplatek na místě (jak jsme uvedli výše). Ovšem vzhledem k tomu, že právo lékaře vymáhat poplatek vzniklo jeho vinou (včasným nedostavením se), je pravděpodobné, že nejste povinen platit. Je důležité konstatovat, že autoritativní rozhodnutí, zda zde vznikl závazek zaplatit, může vyřknout pouze soud. Považujeme za důležité Vám také oznámit, že na takovýto vztah pacienta a lékaře se hledí jako na spotřebitelskou smlouvu. S tím, že je v současnosti, je jednou ze zásad práva ochrana spotřebitele. Tedy by se mohlo na takovouto věc užít § 1813 občanského zákoníku, kdy by mohlo být zakázáno ujednání, které znevažuje spotřebitele - poplatek, způsobený jednáním lékaře, jestliže jste nemohl řádně očekávat, že se u lékaře za takovýchto okolností platí.

Co se týče věci samotného úroku 10 %, které si lékař nárokuje v každé další výzvě, jedná se buď o úrok z prodlení nebo smluvní pokutu. Úrok z prodlení podle § 1970 může být ve výši ujednané a není-li ujednán, pak je stanovuje vláda nařízení č. 351/2013 Sb. Přičemž roční výše úroku z prodlení vychází z repo sazby (do 2. 2. - 0,50 %, nyní 0,75 %) zvýšené o 8 procentních bodů. Jednalo-li by se o smluvní pokutu, musí být jasně uvedena ve smlouvě, kterou jste k úkonu nebo poskytování služeb lékaři podepsala, případně alespoň ve veřejně dostupných obchodních podmínkách lékaře. Ovšem jestliže by šlo jen o obchodní podmínky, dalo by se spekulovat, nakolik jste skutečně vázán jako spotřebitel.

Tedy pokud nebyl úrok ujednán, nemůže si lékař nárokovat s každou další výzvou 10 % navíc, ale pouze sazbu stanovenou nařízením vlády.

Doporučujeme se na lékaře obrátit a pokusit se věc urovnat, nebude-li chtít ustoupit. V případě, že nepochodíte, můžete se obrátit na Českou lékařskou komoru se stížností na lékaře. Případně na zřizovatele (kterým je kraj, kde svou činnost lékař provádí). Informace ohledně stížností, jak je sepsat a co mají obsahovat, naleznete zde

Další možností je kontaktovat Sdružení ochrany spotřebitelů a informovat je o nevhodném jednání Vaší lékařky. 

Shrnutí:

Ve Vašem případě se tedy prolíná řada právních institutů a zásad. Pro vznik závazku a povinnosti zaplatit, je třeba, aby došlo k zavinění. Ovšem za určitých okolností by bylo možno hledět, že jste způsobil porušení poskytnutí zdravotní služby, to záleží, o jaký časový interval by se pozdním příchodem lékaře posunul čas výkonu na Vás, a praxe stran (zda je vymáhání tohoto poplatku běžnou praxí).

Vliv má i to, zda jste podepsal smlouvu nebo jste měl možnost se seznámit s obchodními podmínkami poskytování služeb tímto specialistou. Pokud byste nemohl objektivně vědět o existenci takovéto smluvní pokuty, pak byste byl povinen zaplatit, to je možné, i pokud jste se mohl seznámit s obchodními podmínkami (ochrana spotřebitele).

Bohužel přesnější odpověď Vám nejsme schopni dát. Zda jste povinen zaplatit, záleží na mnoha konkrétních okolnostech a autoritativně by rozhodnout mohl pouze soud.

S pozdravem,

Vaše Férová Nemocnice

28.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS