Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Rozlomený zubní implantát

Dobrý den,

před dvěma lety jsem si nechala zavést titanový zubní implantát. Na kontrolním rentgenu bylo zjištěno, že se implantát rozlomil, a tím pádem se bude muset explantovat.

Dle vyjádření firmy dodávající implantát může dojít k vadě materiálu a může se stát, že dodaný kus byl "zmetek".

Nabídli, že dodají zdarma nový implantát, který mi lékař bude moci zavést, pokud se vše správně zhojí, až po několika měsících.

Chtěla bych se zeptat, jestli mám v daném případě nárok na odškodnění.

Explantace již proběhla, kvůli rozlomení implantátu nebylo snadné jej vyjmout a musela mi být opět rozvrtána kost. Před implantací již byl velký úbytek kosti a musela mi být dostavěna augmentačním materiálem. Dle zubního chirurga bude teď záležet, zda a jak se kost zhojí, a zda bude možné znovu implantovat. Jen podotýkám, že zvláště explantace byl velmi náročný a bolestivý zákrok.

Předem děkuji za odpověď.
 

veronikanovakova86

Odpověď:

Dobrý den,

 

v případě, že nejste spokojená s přístupem lékaře nebo se domníváte, že došlo ke špatnému provedení zákroku, můžete si na dané pochybení stěžovat. Nabízíme Vám několik možností, jak postupovat.

 

Řešení mimosoudní cestou

Podle zákona o zdravotních službách máte právo podat stížnost poskytovateli na postup při poskytování zdravotních služeb. Ve stížnosti je vždy třeba popsat skutkový stav, uvést v čem spatřujete neetické nebo neodborné jednání lékařů, jaké jsou následky tohoto jednání a co po poskytovateli požadujete (např. nápravná opatření, omluvu apod.). Ke stížnosti přiložte veškeré dokumenty, které dokazují Vaše tvrzení a mohly by mít v souvislosti s Vaší stížností nějaký význam (kopie zdravotnické dokumentace, fotografie, záznamy komunikace apod.). K podání stížnosti můžete využít vzor, který je ke stažení na našich stránkách Férová nemocnice.

Poskytovatel je povinen se stížností zabývat a vyřídit ji zpravidla ve 30 denní lhůtě. Toto je základní lhůta, kterou lze odůvodněně prodloužit o dalších 30 dní. O takovém prodloužení by Vás však měl informovat. Poskytovatel má povinnost vést o stížnosti evidenci a umožnit Vám nahlédnutí do spisu a také pořizování kopií. V případě nespokojenosti s vyřízením Vaší stížnosti můžete podat stížnost ke správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Tímto správním orgánem je zpravidla krajský úřad, v jehož obvodu se nachází poskytovatel. Vzor stížnosti najdete opět na našich stránkách Férové nemocnice.

Rovněž lze podat stížnost zdravotní pojišťovně, a to i přesto, že zákon o zdravotních službách vysloveně tuto možnost neupravuje. Prostřednictvím svého revizního lékaře pojišťovna prověří odůvodněnost léčebného procesu se zvláštním zřetelem na jeho průběh a předepisování léků a zdravotních služeb, prověří, zda poskytnutá péče odpovídá péči vyúčtované zdravotní pojišťovně, zda byly vyúčtovány pouze potřebné výkony a služby a zda druh poskytnuté zdravotní péče odpovídá zdravotnímu stavu pacienta. Vyřízení stížnosti se řídí správním řádem a stížnost by tak měla být vyřízena do 60 dnů.

Zhotovení zubních náhrad jako je například korunka či zubní implantát, se řídí ustanoveními smlouvy o dílo podle občanského zákona . Smlouvou o dílo se zhotovitel (ve Vašem případě zubař) zavazuje zhotovit dílo, tedy zubní implantát.

Zubař je povinen takový zubní implantát provést bez vad. V případě vad, máte nárok uplatnit právo z vadného plnění, tedy právo na odstranění takové vady. Tato lhůta činí dva roky a počítá se od okamžiku, kdy vada mohla být zjištěna, tedy od okamžiku, kdy Vám byl proveden kontrolní rentgen. O uplatnění vad si od zubaře vyžádejte potvrzení o tom, jaké vady a kdy jste je uplatnila. Povinnost vydat toto potvrzení je zhotoviteli uložena v ustanovení §2173 občanského zákoníku.

Pokud lze vadu odstranit, máte právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, můžete požadovat výměnu (dodání nové zubní náhrady). Není-li takový postup možný, můžete žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

V případě konfliktu je tu možnost se obrátit na Českou stomatologickou komoru. Zde je nutné podat stížnost – viz výše a k takové stížnosti doložit potřebné doklady.

Můžete se rovněž domáhat na poskytovateli zdravotních služeb náhrady nemajetkové újmy na zdraví dle nového občanského zákoníku. Nárok na odškodnění újmy musíte uplatnit do tří let od okamžiku, kdy jste se o ní dozvěděla − tedy ve chvíli, kdy znáte všechny konečné následky, na základě kterých lze vyčíslit skutečnou výši škody.

Takový nárok je možné uplatňovat mimosoudní cestou – odškodněním. Můžete se ho domáhat nejprve přímo na poskytovateli zdravotních služeb, a to například formou prve zmiňované stížnosti, ve kterém uvedete všechny rozhodné skutečnosti, případně přiložíte důkazy a uvedete výši odškodnění, kterou žádáte. Určitě je vhodné uvažovat i o možnosti nechat se již v této fázi zastupovat advokátem, nejlépe se specializací na zdravotnické právo.

V takovém případě zároveň doporučujeme si vyžádat od ošetřujícího lékaře kopie veškeré zdravotnické dokumentace související s provedenými zákroky. Bylo by rovněž vhodné, abyste Váš zdravotní stav a zdravotnickou dokumentaci konzultovala s jiným odborníkem na danou oblast, abyste se zjistila, jaké odškodné můžete požadovat a zdali Vám ve zdravotnické dokumentaci něco nechybí.

Pokud uspějete s danou stížností, závěrem bude pouze, zda zařízení pochybilo či nepochybilo. To je podkladem, které následně můžete využít pro řešení sporu mimosoudní dohodou, protože taková dohoda bude pravděpodobně daleko rychlejší a jednodušší, než soudní řízení a vyhnete se i soudním poplatkům. Vždy samozřejmě záleží na vstřícném přístupu zdravotnického zařízení, zda přistoupí k mimosoudními řešení či nikoli. Ve většině případů ale dochází k tomu, že tento postup příliš často nevyužívají a odškodnění nepřiznávají a pacient je proto nucen se obrátit na soud. Více informací o mimosoudním řešení sporů se můžete také dočíst na našich internetových stránkách zde.

Pokud se Vám nepodaří dohodnout a budete se domnívat, že skutečně došlo k pochybení, nezbude Vám nic jiného, než podat žalobu k soudu (viz níže). Promlčecí lhůta u škod na zdraví je tříletá a začne běžet ve chvíli, kdy se pacient dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.

 

Řešení soudní cestou

V případě, že by se Vám nepodařilo takto se domoci svého práva, pak Vám ještě zůstává možnost situaci řešit v rámci soudního sporu. V tomto případě již určitě doporučujeme zastoupení advokátem se specializací v oboru zdravotnické právo. Doporučujeme advokátku Zuzanu Candigliota, která spolupracuje s Ligou lidských práv a projektem Férová nemocnice. Popřípadě seznam advokátů najdete na stránkách České advokátní komory.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

20.8.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS