Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Promlčení náhrady škody na zdraví

Zdravím, v roce 2003 v lednu mi byla provedena ve xxx nemocnici v xxx operace ramenního kloubu, při tomto zákroku mi popálili pravý bérec. Popálenina byla ohodnocena na 3. stupeň a je velikosti 6 x 5 cm. Do dnešního dne si s nemocnicí a jejich právníkem pouze dopisuji. Oni po mě chtějí, abych já doložila a dokázala, kde, kdy a jak k popálení došlo. Což bohužel nejsem schopna sdělit, jelikož jsem byla v plné narkóze. MUDr. xxx, který operaci prováděl, mi písemně sdělil, že o popálení ví, ale on není schopen stanovit, jak a kdy k popálení došlo. Prosím poraďte mi, jak mám co nejlépe postupovat. Nemocnice mi již dala termíny schůzek, ale nemohla jsem se dostavit jednou z důvodu pracovní neschopnosti, podruhé z důvodu služební cesty a v listopadu 2008 z důvodu hospitalizace. Všechny tyto odklady jsem doložila písemně právníkovi JUDr. xxx. Mám nárok po těch letech na odškodnění - mám trvalé následky, doložila jsem JUDr. xxx účty za vynaložené léky, jízdné, bolestné ohodnocení ošetřujícího lékaře xxx nemocnice. Všechno toto požadovali, ale do dnešního dne mi nikdo nic nedal. Děkuji za rady a informace a přeji pěkný víkend.

Odpověď:

Odpověď platná k roku 2017

 

Dobrý den,

mezi Vaše nároky na náhradu škody na zdraví patří:

- náhrada ztráty na výdělku (rozdíl mezi průměrným výdělkem před zraněním a nemocenskou)

- ztížení společenského uplatnění (zranění je překážkou lepší budoucnosti)

- bolestné

- náklady spojené s léčením (pomůcky, léky apod.)

 

Na všechny tyto nároky se však vztahuje promlčení. To znamená, že pokud neuplatníte tyto nároky u soudu během promlčecí lhůty, nemocnice může uplatnit námitku promlčení a Vaše nároky již nebude možné vymáhat.

Promlčecí lhůta běží 3 roky a to ode dne, kdy jste se dozvěděla o škodě a o osobě, která je povinná Vám ji nahradit. Tyto dvě podmínky musí být splněny zároveň.

 

Z judikatury vyplývá, že o škodě jste se dozvěděla tehdy, když jste zjistila skutečnosti, na základě kterých lze usuzovat, že škoda vznikla a přibližně v jaké výši. O osobě povinné k náhradě škody jste se dozvěděla ve chvíli, když jste zjistila skutečnosti podstatné k určení nemocnice jako odpovědné osoby.

Pokud jste tedy věděla, že nemocnice je osoba povinná k náhradě škody, dojde k promlčení nároku na náhradu nákladů spojených s léčením 3 roky od doby, kdy Vám tyto náklady vznikly.

Výši ztráty na výdělku, lze zpravidla určit až po vyplacení poslední dávky nemocenského. Z toho důvodu dojde k promlčení náhrady škody za ztrátu na výdělku 3 roky od okamžiku, kdy jste se dozvěděla o výši výdělku dosahovaného před Vaším popálením a výši výdělku dosaženého po Vašem popálení.  

Jelikož bolest může vznikat jak při samotné škodné události, tak při léčení a odstraňování jejích následků, lze výši bolestného určit až v okamžiku stabilizace této bolesti. Určení okamžiku ustálení Vašeho zdravotního stavu je závislé na vyjádření lékaře. Bolestné se tedy promlčí až 3 roky od okamžiku, kdy jste získala toto vyjádření lékaře.  

Stejně jako bolestné lze náhradu škody za ztížení společenského uplatnění vyčíslit až po ustálení Vašeho zdravotního stavu. Promlčecí lhůta tedy běží 3 roky od okamžiku, kdy lze provést znalecký posudek o ztížení Vašeho společenského uplatnění.

 

Vzhledem k tomu, že s nemocnicí a jejím právníkem komunikujete, je možné, že nemocnice Váš nárok uznala. Pokud byste tedy měla písemný dokument, ve kterém nemocnice potvrzuje důvod i výši Vašich nároků, promlčecí lhůta by běžela 10 let od tohoto uznání. V případě, že toto uznání nemáte, doporučuji Vám se s nemocnicí spojit a požádat, aby Vaše nároky písemně uznala. Pokud nemocnice písemně Vaše nároky neuzná, nárok na zaplacení náhrady škody Vám sice zůstává, nicméně nemocnice může u soudu uplatnit námitku promlčení a zaplacení náhrady Vaší škody by zůstalo zcela na dobré vůli nemocnice.

Vaše Férová nemocnice

Odpověď platná k roku 2009

 

Dobrý den,

Vaše nároky na škodu na zdraví vůči nemocnici lze rozdělit na náhradu:

  • bolestného a náhradu za ztížení společenského uplatnění (podle tabulek),
  • ztráty výdělku (formou pravidelné výplaty, vychází se z předchozí průměrné mzdy poškozeného),
  • nákladů spojených s léčením (např. léky, pomůcky, doprava k lékaři.

Od operace však uplynula dlouhá doba a je tedy možné, že je Váš nárok na náhradu škody vůči nemocnici promlčen. Nárok na náhradu škody na zdraví se totiž promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Tyto dvě podmínky musí být splněny obě zároveň, aby promlčecí doba mohla začít běžet. Promlčecí doba znamená, že v této době je nutné právo uplatnit u soudu, aby mohlo být úspěšně vymáháno. Pokud nárok uplatníte po uplynutí promlčecí doby, žalovaná nemocnice může namítnout promlčení a právo Vám nemůže být přiznáno a stane se nevymahatelným.

Jak zjistíte, kdy začala běžet promlčecí lhůta? Podle judikatury se poškozený dozví:

  • o tom, kdo za škodu odpovídá tehdy, když zjistí skutečnosti rozhodné pro vymezení odpovědného subjektu (vůči komu má náhradu škody uplatňovat),
  • o škodě tehdy, když zjistí skutečnosti, z nichž lze dovodit vznik škody a orientačně (přibližně) i její rozsah (tak, aby bylo možné případně též určit alespoň přibližně výši škody v penězích).

Pokud jde tedy o škodu spočívající v nákladech na léky či jízdné, dojde k promlčení nároku pravděpodobně dva roky po době, kdy Vám tyto náklady vznikly, pokud jste již věděla, kdo za škodu odpovídá. Podobně by se dalo očekávat, že nárok na náhradu bolestného se promlčí dva roky poté, co Vám bylo vyhotoveno ohodnocení bolestného. U ztížení společenského uplatnění mohla promlčecí doba začít běžet později, protože se bodová hodnota zjišťuje, až když je zdravotní stav stabilizován.

I kdyby ona dvouletá lhůta už uběhla, je možné, že nemocnice v minulosti písemně uznala Váš nárok. Pokud se tak stalo a máte písemné vyjádření, ve kterém nemocnice potvrzuje důvod i výši Vašeho nároku, promlčecí doba by běžela deset let od tohoto uznání. To se však pravděpodobně nestalo, ale vzhledem k tomu, že nemocnice s Vámi komunikuje a v podstatě uznává své pochybení, měla byste ji požádat, aby Váš nárok písemně uznala s uvedením důvodu a výše. Jedině tak budete mít jistotu, že náhradu škody dostanete. V opačném případě Vám sice nárok zůstane, ale pokud nemocnice uplatní námitku promlčení, odškodnění Vám soud nepřizná. Bude tak záležet na poctivosti nemocnice, zda se s Vámi vyrovná, proto doporučujeme dále s ní vyjednávat. Vzhledem k tomu, že píšete, že jste zastoupena advokátem, Vám v prvé řadě doporučujeme probrat vše s Vaším právním zástupcem, který by měl mít o běhu promlčecích a jiných lhůt přehled.

Vaše Férová nemocnice

aktualizováno 26. 8. 2009

30.1.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS