Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Příkaz okresní správy sociálního zabezpečení

Dobrý den.


Chtěl bych se zeptat jestli je právně v pořádku příkaz pro lékaře vydaný určitou okresní správou sociálního zabezpečení - cituji:


Vážení kolegové!


Protože se stále více vyskytují případy, kdy pacient setrvává na pracovní neschopnosti, ačkoliv již jeho pracovní smlouva skončila, anebo si nechává vystavit pracovní neschopnost v ochranné lhůtě, je třeba připomenout, jak je nutno v takových situacích postupovat.


Jestliže hodláte vystavit pracovní neschopnost, musíte se vždy zeptat pacienta, zda má pracovní smlouvu na dobu neurčitou nebo určitou, a to do jakého data. Doporučuji tyto údaje zapsat do zdravotní dokumentace a nechat pacientem podepsat.


V případě, že již byl rozvázán pracovní poměr a jedná se o ochrannou lhůtu - je možné vystavit pracovní neschopnost pouze tehdy, když pacient není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání / tj. měsíčně se hlásit na Úřadu práce/. Může se jednat např. o hospitalizaci, lázeňskou léčbu, zlomeniny dolních končetin, horečnaté virózy. Pracovní neschopnost se v těchto případech ukončí hned po propuštění anebo obnovení schopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání.


Pokud pracovní smlouva ještě trvá, ale jen určitému datu a pacient, je schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, je nutno pracovní neschopnost ukončit datem smlouvy a pacient se přihlásí na ÚP.


Lékaři ve městě, kde bylo toto nařízení vydáno, se tímto příkazem řídí a pod pojmem "povinnosti uchazeče o zaměstnání", si představují, že pouze jednou měsíčně dojdete na úřad práce. To, že je nemocným dána povinnost obcházet případné zaměstnavatele, je moc nezajímá. Co má nemocný člověk nabízet? K čemu slouží ochranná lhůta když vydává okresní správa sociálního zabezpečení takové příkazy?

Děkuji za odpověď.

Zdena

Odpověď:

Dobrý den,

jednání okresní správy sociálního zabezpečení je dle našeho názoru zcela v rozporu se zákonem. Nárok na nemocenské vyplývá ze zákona o nemocenském pojištění. Tento nárok vzniká pojištěnci, který vykonává pojištěnou činnost bez ohledu na délku jeho pracovního poměru. Nelze tudíž vázat plynutí nemocenské a pracovní neschopnosti na úvazek zaměstnance. Stejně tak definuje zákon ochranou lhůtu a skutečnosti, za kterých tato lhůta neplyne.

Děje se tak v případě, že je pacient poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, má sjednané další zaměstnání, je zaměstnán pouze v malém rozsahu, je pacientem student a doba zaměstnání spadá výlučně do období školních prázdnin, v případě, že je pacientem odsouzená osoba nebo osoba v zabezpečovací detenci, nebo v případě, že je zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce. Tyto okolnosti, za kterých ochranná lhůta neplyne, jsou stanoveny v § 15 odst. 4. Jedná se o úplný výčet skutečností, za kterých ochranná lhůta neplyne a nelze tudíž omezovat plynutí ochranné lhůty jinými skutečnostmi, jako je například úvazek na dobu určitou.

Stejně tak zákon o nemocenském pojištění přesně stanovuje okolnosti, za kterých ochranná lhůta zaniká. Jsou jimi vznik nového pojištění (tím je myšleno zpravidla nové zaměstnání), posledním dnem přede dnem nástupu na starobní či invalidní důchod, posledním dnem před dnem nastoupení výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, posledním dnem přede dnem útěku odsouzeného nebo osoby ve výkonu zabezpečovací detence. Tyto okolnosti jsou stanoveny v § 15 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění. Opět se jedná o úplný výčet skutečností, z čehož vyplývá, že ochranná lhůta nemůže být ukončena za žádných jiných okolností.

Dále se dle našeho názoru okresní správa sociálního zabezpečení společně s lékaři, kteří její výzvu akceptují, dopouští porušení zákona o ochraně osobních údajů. Údaj o délce pracovního poměru naprosto nesouvisí se zdravotním stavem pacienta. Navíc se jedná o osobní údaj, který smí být zpracován pouze se souhlasem subjektu takového údaje. Subjekt zpracování musí být navíc informován o rozsahu a účelu užití jeho osobních údajů, jak stanovuje § 11 zákona o ochraně osobních údajů.

Doporučovali bychom Vám kontaktovat přímo příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím si vyžádat další informace o tomto dokumentu. Doporučovali bychom Vám se přímo zeptat, odkud okresní správa sociálního zabezpečení informace čerpá. Zda se jedná o metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí nebo zda jednají z vlastního popudu. Dále bychom upozornili na porušování zákonných ustanovení a Vaši možnost podat stížnost na nadřazený orgán – tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí, či na možnost podání správní žaloby o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podle § 82 soudního řádu správního.

V případě, že okresní správa nebude na Váš podnět reagovat, doporučujeme Vám kontaktovat centrální orgán správy sociálního zabezpečení a v návaznosti na to pak Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kontakty na tyto orgány naleznete zde a zde. Další možností je poté podání správní žaloby dle soudního řádu správního. Může se jednat buď o již uvedenou žalobu o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu nebo o žalobu proti nečinnosti správního orgánu. Pokud byste se rozhodl zvolit tuto cestu, je třeba vzít na vědomí, že soudní řízení bývají zpravidla časově a finančně nákladná. Zároveň bychom Vám v takovém případě doporučovali kontaktovat advokáta specializujícího se na danou problematiku. Seznam všech advokátů naleznete zde.

Co se týče možného ukončení Vaší pracovní neschopnosti, doporučovali bychom Vašemu ošetřujícímu lékaři sdělit výše uvedená fakta a skutečnost, že ukončením Vaší pracovní neschopnosti bez zákonného důvodu v návaznosti na délku pracovního úvazku, se dopustí porušení zákona. Pokud by tak lékař přesto učinil, můžete podat stížnost zřizovateli služeb, kterým je zpravidla krajský úřad. Další možností je poté podání stížnosti k České lékařské komoře. O podávání stížností jsme psali více zde. Další možností obrany je opět soudní spor. Existuje také možnost změnit ošetřujícího lékaře. Je však otázkou, zda se ve Vaší dostupné vzdálenosti vyskytuje lékař, který nerespektuje předmětný dokument vydaný příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení.

Doufáme, že se Vám podaří dospět ke zdárnému řešení Vašeho problému.

S pozdravem,                         

Vaše Férová nemocnice

26.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS