Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Následky po operaci

Dobrý den,

V listopadu 2014 jsem podstoupila operaci císařským řezem. Za týden jsem byla v nemocnici zpět a akutně mi operovali vcucnuté tenké střevo do tlustého (intususcepce). V nemocnici se chovali tak, jako by to byl následek operace císařským řezem, se kterým se ale prý nikdy nesetkali. Nikdo neřekl, že by to bylo špatně provedenou předešlou operací. Ani nevím, jestli je to vůbec možné. Mám nějakou možnost na odškodnění za provedení císařského řezu s následkem další operace? Hospitalizována jsem byla 10 dní a denně se potýkám s následky. Jizva přes celé břicho, nerozjelo se mi kojení na 100% a s tím související obrovský stres. Nevím kde se zeptat, na koho se obrátit a jestli je vůbec nějaká šance na odškodnění.

Děkuji za Vás čas.

Hezký den.

Rajská

Odpověď:

Dobrý den, 

co se týče souvislosti mezi provedením císařského řezu a pozdějšími komplikacemi se střevy (intususcepce), nemůžeme toto jednoznačně zhodnotit. Pro učinění závěru je třeba vždy posoudit každý jednotlivý případ u konkrétního pacienta, a to zejména na základě jeho zdravotnické dokumentace a případného dalšího vyšetření. Problém se střevy mohl, ale také nemusel být vyvolán předchozím provedením operace císařským řezem. Můžeme jen říci, že to nebývá běžným následkem. I přesto, že by byla prokázána souvislost mezi oběma operacemi, neznamená to, že se muselo při provedení císařského řezu jednat o pochybení na straně lékaře.

Celý průběh operace bývá zaznamenáván do zdravotnické dokumentace, která může později sloužit k posouzení toho, zda operace proběhla standardním způsobem a bez pochybení lékaře. Proto Vám jako první krok doporučujeme vyžádání této zdravotnické dokumentace a tuto konzultovat s jiným nezávislým lékařem (s někým, komu důvěřujete). Takto byste si mohla udělat představu o tom, zda k nějakému pochybení skutečně došlo, a zda je na místě pouštět se do případného sporu.

V případě, že budete mít pocit, že ve Vašem případě došlo k pochybení při provádění císařského řezu, pak je zde možnost domáhat se na zdravotnickém zařízení náhrady nemajetkové újmy na zdraví dle nového občanského zákoníku. Nárok na odškodnění újmy poškozený musí uplatnit do tří let od okamžiku, kdy se o újmě dozvěděl, tedy ve chvíli, kdy zná všechny konečné následky, na základě kterých může vyčíslit skutečnou výši škody. Ve vašem případě tehdy, až Vám lékař sdělí konečné zdravotní následky, pokud jsou v příčinné souvislosti s provedeným císařským řezem a případným nesprávným postupem. 

Takový nárok je možné uplatňovat mimosoudní cestou, což je řešení levnější a rychlejší. V případě, že by se Vám nepodařilo takto se domoci svého práva, pak je třeba situaci řešit v rámci soudního sporu.

Mimosoudní uplatnění nároku:

Odškodnění se můžete domáhat nejprve přímo na zdravotnickém zařízení, a to například formou dopisu, ve kterém uvedete všechny rozhodné skutečnosti, případně přiložíte důkazy a uvedete výši odškodnění, kterou žádáte. Již v této fázi by bylo vhodné být zastoupena advokátem, pro případ uzavření dohody je vždy lepší mít na své straně odborníka.

Stížnost:

Proti postupu lékaře je možné také podání oficiální stížnosti. Ta se podává nejprve přímo v nemocnici, která je povinna se stížností zabývat. Pokud byste nebyla spokojena se způsobem vyřízení stížnosti nemocnicí, poté je možné podat ji u zřizovatele nemocnice, kterou je nejčastěji krajský úřad, ten přezkoumá postup nemocnice při vyřizování stížnosti. Podání stížnosti je bezplatným úkonem a někdy může vést k tomu, že nemocnice uzná své pochybení a dohodne se s Vámi na odškodnění. Více informací o podání stížnosti můžete najít zde: http://ferovanemocnice.cz/reseni-sporu-29/stiznosti-273.html 

Uplatnění nároku soudní cestou:

Pokud zdravotnické zařízení nevyhoví Vaší předchozí žádosti o odškodnění, je možné obrátit se na soud se žalobou. I v tomto případě doporučujeme zastoupení advokátem. K tomu, aby Vám soud mohl přiznat náhradu za nemajetkovou újmu na zdraví, je třeba prokázat, čtyři zákonné podmínky. V prvé řadě, je třeba, aby zde byla existence protiprávního postupu lékaře, tzv. postupu non lege artis, v druhé řadě musí být splněna podmínka, že lékař takto jednal zaviněně, ať už úmyslně či z nedbalosti, tedy lékař měl a mohl vědět, že nepostupuje standardním způsobem v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy. Další podmínkou je vznik újmy na zdraví, tedy potřeba další operace, problémy s kojením apod. V neposlední řadě je potřeba prokázat příčinnou souvislost mezi protiprávním postupem lékaře a následnou újmou na zdraví, v oblasti zdravotnictví se musí jednat o situaci, kdy vzniklé

zdravotní potíže jsou výsledkem chybného zásahu lékařů. Tedy skutečnost že problémy se střevy a s kojením by u Vás nenastaly, kdyby nedošlo k chybnému postupu lékaře. 

Jako důkazy v takovém soudním sporu poslouží již výše zmíněná zdravotnická dokumentace a případně znalecký posudek vypracovaný znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví. 

Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy (duševní útrapy, stres), vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Pravidla pro odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění stanoví Metodika Nejvyššího soudu. K tomu blíže na uvedeném odkazu, kde je ve spodní části možné stáhnout i text metodiky: http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika. Nad výši náhrady dle doporučující metodiky pak je nutno při posuzování způsobu a výše přiměřeného zadostiučinění zohledňovat, aby určení výše odčinila i okolnosti zvláštního zřetele hodné. 

Dále můžete mít nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, k níž došlo v důsledku škody na zdraví, ta se hradí peněžitým důchodem ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy a náhradou toho, co poškozenému bylo vyplaceno v důsledku nemoci či úrazu (nemocenské). 

Bohužel nemůžeme odhadnout, v jakých částkách by se výše odškodnění mohla pohybovat, to vše záleží až na provedeném dokazování, na konkrétní situaci a na úvaze soudce.

Shrnutí:

Na základě informací, které od Vás máme, můžeme jen těžko odhadnout, jestli zde došlo k nějakému pochybení na straně lékařů. K takovému závěru je třeba dalšího šetření a dokazování. Nároku na odškodnění, tedy náhrady za nemajetkovou újmu způsobenou na zdraví, je možné se domáhat nejprve mimosoudní a poté soudní cestou. Bude třeba prokázat, že Vám skutečně takový nárok vznikl. V případě Vašeho úspěchu ve sporu Vám bude přisouzena náhrada v penězích. V případě neúspěchu je naopak třeba počítat s tím, že soudní spor sebou přináší i soudní poplatky, tedy byste byla povinna uhradit poplatky za vypracování znaleckého posudku, odměny advokátů a případné další náklady řízení (v řádu tisíců korun). 

S pozdrvem,

Vaše férová nemocnice

6.4.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS