Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Léčení ve vazební věznici

Vážená právní poradno, dovoluji si Vás oslovit jménem mého druha pana Josefa F., toho času ve vazební věznici. V příloze Vám posílám stručný popis jeho aktuální situace a prosím Vás o výstižnou právní poradu a poskytnutí konkrétní rady jak dále postupovat a na koho se obrátit s žádostí o prošetření, pomoc apod. Děkuji za odpověď a pochopení vážnosti situace. (Stručný obsah přílohy: Obviněný byl poslán zdravý do vazební věznice. Zde byl zařazen do pracovního procesu a po nějaké době se mu stal úraz na noze. I když upozornil na svoje zranění, přesto byl eskortován a nucen v bolestech přecházet bez opory a pomoci. Teprve po pěti dnech byl operován a převezen na lůžkovou část věznice. Po dalších dvou týdnech byl vrácen zpět na celu a nucen vykonávat údržbu a úklid i s berlemi. Po návratu na celu mu nebyly podávány více než měsíc životu potřebné léky, neprobíhaly kontroly. Pak se projevily další zdravotní problémy a bolesti, které obviněný ráno nahlásil dozorci. Následně byl převezen k ošetření. Lékařka mu nasadila léky bez toho, aby viděla výsledky vyšetření a píchla mu jemu neznámou injekci. Podle obviněného lékařka problémy bagatelizuje, on se však domnívá, že jde o příznaky embolie. Poté zjistí z vyjádření jiné lékařky, že hned po návratu z operace měl užívat pravidelně léky, které mu však nebyly podávány. Na druhý den mu však znovu nikdo předepsané léky nepřinesl, což pak lékařka po upozornění napravuje. Obviněný rovněž žádal o vydání kopie zdravotnické dokumentace, to však bylo zamítnuto. Obviněný i nadále trpí zdravotními potížemi a žádá kvalitní rehabilitaci mimo věznici. Na dotaz právníka obviněného, jakým způsobem mu bude poskytnuta dostatečná péče, nebylo dosud odpovězeno.)

Odpověď:

Dobrý den,

Váš případ se týká velmi odborného zdravotnického problému. Skutečnost, zda u Vás opravdu došlo k embolii nebo trombóze, a zda došlo k porušení odborných povinností při léčbě ze strany lékařů, může posoudit pouze znalec, a to na základě Vaší zdravotnické dokumentace a vyšetření Vašeho zdravotnického stavu. Právník nemůže hodnotit postup lékaře a zvolené diagnostické metody z popisu „na papíře". Z Vašeho popisu vyplývá, že jste v kontaktu s advokátem. Doporučujeme Vám promluvit si s ním o této věci, zejména o možnosti vypracování znaleckého posudku, který by posoudil, zda něco bylo ze strany zdravotnického personálu zanedbáno.

Stručné hodnocení dalších otázek:

Ze zákona máte skutečně právo v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do své zdravotnické dokumentace a činit z ní opisy, výpisy a kopie. Nemáte právo získat originál celé zdravotnické dokumentace jako takové, lékaři však mají povinnost Vám nechat zhotovit kopie do 30 dnů od podání žádosti. Pokud Vám byl přístup odepřen, došlo zde k porušení Vašeho práva ze strany lékařů. Na tyto lékaře můžete podat stížnost k vedoucímu zdravotnického zařízení, příp. k ministerstvu zdravotnictví. Se stížností se můžete rovněž obrátit na Českou lékařskou komoru, zde je však nutné počítat s delšími lhůtami pro vyřízení stížnosti. Stížnost nemusí mít žádnou zvláštní formu, stačí dopis s popisem skutečností, ve kterém uvedete, že žádáte prošetření okolností. K Vaší zdravotnické dokumentaci se můžete dostat i přes svoji družku nebo svého advokáta. Požádáte lékaře, aby je uvedl do zdravotnické dokumentace jako osoby, které mají právo činit opisy, výpisy a kopie z Vaší zdravotnické dokumentace. Oni by pak mohli využít tohoto práva a požádat o tyto kopie dokumentace a případně nechat vypracovat odborný znalecký posudek. Stejně tak můžete advokátovi nebo další osobě udělit plnou moc např. pro nahlížení do zdravotnické dokumentace.

Píšete, že při podávání, respektive nepodávání léků došlo k zanedbání lékařské péče. Nemáme zkušenosti, jak to funguje ve vazební věznici. Pokud by Vám léky neroznášeli dozorci podle pokynů lékaře, jednalo by se o pochybení dozorců a můžete si na jejich pochybení stěžovat vedení věznice. Pokud se zanedbání dopustil lékař, můžete podat některou ze stížností obdobně jako u nevydání zdravotnické dokumentace. Stejně je možné podat stížnost na lékařku v případě, že se domníváte, že se dne 4. 11. včas neseznámila s výsledky vyšetření a že Vám píchla jakousi injekci bez toho, abyste věděl, o co se jedná a mohl tak dát svůj informovaný souhlas.

Jestliže na dotaz Vašeho advokáta nebylo dosud odpovězeno, poraďte se s ním, jak dále postupovat a věc urychlit.

Z Vašeho popisu nevyplývá, zda jste stále ještě ve vazební věznici, budu vycházet z toho, že ano. V tom případě jste v přístupu ke zdravotní péči omezen právními předpisy v tom, že nemáte právo na výběr lékaře a zdravotnického zařízení. Na druhou stranu ale máte právo na stejnou úroveň zdravotní péče, která je poskytována ostatním občanům, což je stanovisko Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT). Rozhodující otázkou tedy je, jakým způsobem jsou léčeni pacienti se stejným problémem mimo věznici. Pokud věznice není schopna takovou péči zajistit, dalo by se to chápat jako porušení Vašich práv. Podle judikatury ESLP by v takových případech měl být vězeň přemístěn buď do lépe vybavené věznice, nebo by se mu měl přerušit výkon trestu (Scoppola v. Itálie, Kotsaftis v. Řecko). V zákoně č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby je tato situace upravena takto: „Jestliže zdravotní stav obviněného vyžaduje zdravotní péči, kterou není možno zajistit ve věznici, poskytne se mu ve zdravotnickém zařízení mimo věznici. Ostrahu obviněného v takovém případě zajišťuje nejbližší věznice.“

Můžeme Vám doporučit, abyste po poradě se svým advokátem zkusil napsat písemnou a odůvodněnou žádost věznici o poskytnutí zdravotní péče mimo věznici, případně požádal soud o přerušení výkonu vazby ze zdravotních důvodů. V případě, že by již proběhlo hlavní líčení, kde by bylo rozhodnuto o vině a trestu, mohl byste požádat o odklad nebo přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů. Můžete se také se stížností obrátit na veřejného ochránce práv, který je oprávněn zabývat se podněty, které směřují proti činnosti zařízení, v nichž se vykonává vazba. Pokud nebude zjednána náprava a budete se nadále cítit ohrožen na zdraví, poraďte se o dalším postupu se svým advokátem.

11.1.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS