Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Diskriminace a útoky na pacientku

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak mohu postupovat, neboť jsem se dostala do velmi nepříznivé situace. Pokusím se ji detailně popsat.

Ráda bych uvedla, že si oficiálně procházím procesem přeměny pohlaví. Bohužel nedisponuji dostatečnými finančními prostředky. 

V loňském roce jsem se pokusila o sebevraždu. Pokus jsem přežila a byla jsem umístěna na JIP v okresní nemocnici. Následně jsem byla umístěna na psychiatrickém oddělení v nemocnici. Zde jsem se stala předmětem šikany, jak ze strany ostatních pacientů, tak ze strany personálu. 

Vzhledem k faktu, že jsem se nacházela ve vysoce toxickém a hostilním prostředí, a nedostávalo se mi nezbytné zdravotnické pomoci, jsem se rozhodla osmý den hospitalizace i přes svůj velmi nepříznivý psychický stav odejít na revers.

Tato situace ve mně vyvolala značné pobouření a beznaděj. Po této situaci pociťuji strach z návštěvy a hospitalizace v jakémkoliv jiném zdravotnickém zařízeni, což je vzhledem k mému zdravotnímu stavu značně rizikové. Jisté psychické problémy u mne bohužel přetrvávají doposud. Vzhledem k faktu, že ke všemu došlo bezprostředně po sebevražedném pokusu z důvodu životní nouze a beznaděje, považuji výše uvedené činy a jednání za zvláště ohavné a nelidské.

Považuji za nezbytné tuto situaci řešit, jak mohu dále postupovat?
Když budu sepisovat dopis zdravotnickému zařízení, ve kterém navrhuji mimosoudní řešení sporu, jak by měl takový dopis vypadat?
Je možné podniknout nějaké kroky, které by vedly k odebrání licence panu primáři k poskytování zdravotnických služeb?
Jistě budu požadovat zadostiučinění a to v penězích, jakou částku bych mohla vzhledem ke všem okolnostem požadovat? Je vzhledem k charakteru a okolnostem reálné získat minimálně 500 000 Kč?
V případě použití Probační a mediační služby k mimosoudnímu vyrovnání, je potřeba právního zastoupení k získání zadostiučinění v plné požadované výši?
Pokud si vzhledem ke své životní situaci nemohu dovolit právní zastoupení, existuje nějaký způsob jak bezplatně dosáhnout spravedlnosti? (případně s minimálními náklady na mojí straně)
Pokud bych byla nucena řešit spor soudní cestou, podle čeho poznám vhodného advokáta?

Děkuji.

Nikki

Odpověď:

Dobrý den, 

velice nás mrzí, s čím jste se musela potýkat a jakému neetickému chování ze strany zdravotnického personálu jste byla vystavena. 

V souladu se zákonem o zdravotních službách má každý pacient právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí. V případě, že tomu tak není, může si na jednání zdravotnického personálu stěžovat. 

V případě, kdy lékař postupuje neodborně či ve Vašem případě neeticky, můžete podat stížnost k České lékařské komoře (dále jen ČLK). Disciplinární pravomoc dopadá na všechny profesně aktivní lékaře v ČR. Disciplinární provinění však není možné projednat, uplyne-li jednoletá promlčecí lhůta od jeho spáchání. V dotaze uvádíte, že jste byla hospitalizována 25.11.2016 a hospitalizace trvala 8 dní, tedy pravděpodobně do 3. 12. Pokud chcete podávat na lékaře stížnost k ČLK, budete tak muset učinit, co nejdříve. Stížnost se podává v písemné formě a musí obsahovat údaje o tom, kdo ji podává. Jestliže ČLK shledá, že k pochybení lékaře došlo, může mu udělit důtku a pokutu. V případě závažného pochybení je pak možné rozhodnout také o podmíněném či úplném vyloučení z ČLK, což by vedlo k tomu, že by lékař nadále nemohl vykonávat své povolání. Případně je možné, že ČLK v průběhu řešení věci dospěje k tomu, že je možné věc řešit smírně. Rozhodne ČLK o konání smírčího řízení, jehož účelem bude urovnání sporu mezi účastníky, včetně možnosti mimosoudního vyrovnání a náhrady škody tomu, kdo tuto stížnost podal. Více informací o podávání stížnosti k ČLK si můžete dohledat na jejich internetových stránkách zde

Stěžovat si můžete nejen na lékaře, ale také na zdravotní sestry případně jiný personál. V tomto případě bychom Vám doporučili obrátit se na jejich zaměstnavatele, tedy na vedení nemocnice. 

Zmiňujete také, že bylo zasaženo do Vašeho soukromí tím, že byl Váš zdravotní stav řešen před ostatními pacienty. To bývá v nemocnicích poměrně běžné, zejména v průběhu vizit, kdy pacient sdílí pokoj s ostatními hospitalizovanými. Nebojte se, ale v takovém případě požádat lékaře, aby s Vámi vše řešil v soukromí, např. v ordinaci, což by jistě neměl být problém. Pokud nejste se zdravotnickým zařízením spokojena, máte také ze zákona nárok zvolit si zařízení jiné. Takové, které Vám bude více vyhovovat a bude více odpovídat Vašim zdravotním potřebám. 

Předtím než přistoupíte k soudnímu řešení sporu, navrhujeme pokusit se dohodnout s nemocnicí na mimosoudním vyrovnání. Žádná oficiální forma pro dopis, kterým se budete na nemocnici obracet není. Kromě Vašich osobních údajů, bude nutné vylíčit co je předmětem vyjednávání, čeho byste ráda dosáhla a na čem Vaše tvrzení zakládáte (svědci, psychologické posudky o tom, že Vám jednáním vznikla určitá újma apod.). Je pravděpodobné, že s Vámi bude chtít nemocnice situaci řešit osobně. Pro vyjednávání můžete využít také prostředníka v podobě centra mediační služby. Mediace je však dobrovolný proces a žádnou ze stran k němu nelze nutit. Na řešení sporu touto formou se tak musí dohodnout obě strany. Prostředníka při vyjednávání zde vytváří osoba mediátora. Ten se snaží aktivně přispět k dohodě, s níž budou spokojeny obě strany. Více o mediaci se dočtete na našich internetových stránkách zde.

Otázka možné výše peněžitého zadostiučinění je značně individuální. V případě mimosoudního vyrovnání se jedná o výsledek vyjednávání mezi Vámi a nemocnicí. Záleží na tom, na jakou částku nemocnice za účelem kompenzace přistoupí. Je potřeba si ale uvědomit, že nemocnice hospodaří s veřejnými prostředky, a toto její hospodaření podléhá veřejné kontrole. Proto bude ochotna vyplácet pouze takové částky, které bude schopna si před kontrolním orgánem obhájit. Pravděpodobně se tedy bude jednat o částku nižší, než by mohl přiřknout soud. Vše ale závisí na okolnostech a odvíjí se odlišně v každém konkrétním případě. 

Až v případě neúspěchu Vám doporučujeme obrátit se na soud. A to v podobě žaloby občanskoprávní, a to buď na ochranu osobnosti nebo na náhradu újmy. Obě žaloby je možno podat také současně. Soudní řešení sporu je však finančně i časově náročné a je vhodné obrátit se na právníka specializujícího se právě na tuto oblast práva – seznam naleznete např. zde. Vhodného advokáta můžete poznat například podle recenzí na internetu nebo na základě doporučení někoho z Vašich známých. To, zda Vám advokát vyhovuje, můžete zjistit také v rámci první schůzky, kterou si s ním domluvíte. 

V případě, že nemáte dostatek finančních prostředků na zaplacení zástupce, můžete si zažádat o bezplatné zastupování. S takovou žádostí se obracíte na příslušný soud, a to buď současně s podáním žaloby, před jejím podáním nebo až poté, co je žaloba podána. Zažádat si o zastupování před podáním žaloby bývá nejvýhodnější, jelikož samotnou žalobu už pak za Vás podá zástupce, který Vás pak bude v průběhu celého sporu zastupovat. Soud u této žádosti zkoumá, zda žadatel peníze na zástupce má nebo ne, a zda ho s ohledem na projednávanou věc potřebuje. Pokud nebudete u soudu úspěšná, můžete se s žádostí o přidělení zástupce obrátit také na Českou advokátní komoruNěkteré advokátní kanceláře nabízí poskytování služeb nemajetným bezplatně nebo za sníženou odměnu, tzv. pro bono. O pomoc můžete požádat také neziskovou organizaci, která se zabývá občanskoprávními spory.

Shrnutí: Doporučujeme Vám obrátit se nejprve na ČLK, která neetické chování lékaře posoudí. Následně se můžete obrátit na nemocnici s žádostí o mimosoudní vyrovnání. Pokud byste chtěla využít mediační služby, budete se na tom muset domluvit přímo s nemocnicí, ta k tomuto totiž nemůže být nucena. Případně se Vám nabízí možnost řešit spor soudní cestou, a to formou žaloby na ochranu osobnost a žaloby na náhradu újmy. Bylo by ale vhodné, aby Vás u soudu zastupoval advokát, jestliže je Vaše životní situace, co se týče finančních prostředků tíživá, můžete si zkusit požádat o bezplatné zastupování. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

 

 

22.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS