Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Bezdůvodné vyloučení cizince od zubaře

Byl jsem u svého zubního lékaře, přičemž v čekárně mi bylo sděleno, že lékař musí přijmout akutního pacienta, kterého vyřídí během 5 až 10 minut. Slušně jsem odpověděl, že je to ok, ale můžu čekat maximálně 10 minut. Po pár minutách vyšla sestra a sdělila mi, že ruší moji hodinu včetně všeho, co jsme si do budoucna dohodli. Následně volal zubař mé přítelkyni, která k němu taktéž chodí, přičemž jí řekl, že tam již nikdy nemám chodit. Jsem ze Skandinávie.

Má právo mne vyhodit? A jak se můžu případně bránit?

Robert

Odpověď:

Dobrý den,

v tomto případě velmi záleží na bližších okolnostech. Pokud Vás daný lékař ještě nepřijal mezi své pacienty, odmítnutí přijetí pacienta do péče je upraveno v zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 48 odst. 1, dle něhož je odmítnutí možné v těchto případech:

a) pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení (v souvislosti s přijetím pacienta by tedy došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných již přijatým pacientům) nebo přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení,

b) pokud by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby, nebo

c) pokud není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace, či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.

Vzhledem k tomu, že zmiňujete, že pocházíte ze Skandinávie, absence potřebného pojištění, které je zmíněno v písm. c), může být důvodem, proč došlo k odmítnutí lékařské péče vůči Vaši osobě – to Vám však, bohužel, nemůžeme sdělit s jistotou, jelikož neznáme bližší podrobnosti k Vašim poměrům (primárně, zda jste českým občanem či nikoli, případně ve která konkrétní zemi máte občanství pro posouzení, zda má tato země uzavřeny v písm. c) zmíněné dohody a smlouvy).

Pokud jste byl již přijatým pacientem lékaře, § 48 odst. 2 zák. č. 372/2011 Sb. uvádí, že lze ukončit péči o pacienta pouze, pokud:

a) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,

b) pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele,

c) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,

d) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem,

e) přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta;

Zmíněné ustanovení ovšem také uvádí, že takto nelze učinit, pokud by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života či vážnému poškození zdraví pacienta.

Lékař, který Vás odmítl ošetřit, by Vám měl v každém případě vydat písemnou zprávu, v níž by měly být důvody, které jej k jeho jednání vedly, písemně konkretizovány.

V případě, že shledáváte, že skutečně žádný z důvodů umožňujících odmítnutí/ukončení péče, nebyl naplněn, dopustil se zřejmě lékař správního deliktu, který je definován v § 117 odst. 3 zák. č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a to dle písm. a) či b) tím, že odmítl poskytnout péči či neoprávněně péči ukončil, za což by mu mohla být uložena pokuta až do výše 300.000,- Kč, a dále, vzhledem k tomu, že Vám nevydal písemné odůvodnění, došlo také k naplnění deliktu definovaného § 117 odst. 3 písm. c) zmíněného zákona, za což mu může být uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč. Vy tedy můžete podat podnět ke krajskému úřadu, aby tento správní delikt projednal.

Dále pak nezbývá, než vyhledat jiného zubního lékaře, který by v případě, že nenaplňujete některý z bodů, které vylučují zdravotní péči, neměl mít problém Vás přijmout a ošetřit. V případě nutnosti neodkladné péče Vás však nesmí odmítnout vyšetřit žádný lékař.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

6.3.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS