Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nedobrovolná hospitalizace seniora v psychiatrické léčebně

Dobrý den,

chtěla bych moc poprosit o radu v záležitosti mé matky, která byla více, než před týdnem nedobrovolně umístěna v psychiatrické léčebně.

Ihned po snížení léčby, tj. prakticky druhý den po umístění na psychiatrii, halucinace zmizely a matka působí, že je naprosto v pořádku (na základě našeho posouzení při návštěvách i na základě vyjádření sester). Lékaři ji přesto odmítají propustit a odmítají nám podat jakékoliv informace o matčině zdravotním stavu s tím, že - a já cituji "nejkratší možná doba pobytu v psychiatrické léčebně je 50 dní".

Při dotazu, zda zjistili nějaký problém, pro který musí matka po nějakou dobu na tomto oddělení zůstat, nám tvrdí, že je "příliš brzy" a že pokud u matky nikdy nebylo provedeno CT mozku, chtějí jej provést nyní. Nicméně matka už je hospitalizovaná 8 dní (k dnešnímu dni) a žádné vyšetření u ní dosud neproběhlo a navíc nám bylo řečeno, že o ničem dalším se nebude rozhodovat až do příštího úterý (tj. za dalších 8 dní), kdy ji uvidí primář.

Domníváme se, že takové jednání je naprosto nepřípustné, zvláště pak, když se jedná o vážně nemocného člověka. Pro matku je situace extrémně stresující, za těch pár dní umístění na psychiatrii rapidně zhubla a my se obáváme, že vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu hrozí další katastrofální zhoršení jejich fyzických problémů (hybnosti).

Chtěla bych tedy poprosit o radu, kam se obrátit se stížnosti (domnívám se, že se jedná o porušování lidských práv), abychom dosáhli urychleného propuštění matky z psychiatrické léčebny a převezení zpět do domova seniorů, kde je zvyklá. 

Předem moc děkuji.

AH

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu neplynou všechny podrobnosti, abychom mohli přesně zodpovědět Vaše dotazy. Ale budeme se snažit Vám poskytnout všechny možné odpovědi.

Pacienta je bez poskytnutí souhlasu možno nejen léčit, ale i hospitalizovat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • jedná se o ochranné léčení uložené pravomocným soudním rozhodnutím,
  • jedná se o izolaci, karanténu nebo léčení nařízené podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
  • jedná se o vyšetření nařízené na základě trestního řádu nebo občanského soudního řádu,
  • pacient ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy, touto poruchou prokazatelně trpí nebo je pod vlivem návykové látky,
  • zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas.

To znamená, že pokud u Vaší matky byla splněna alespoň jedna z těchto zákonem stanovených podmínek, je možná i nedobrovolná hospitalizace. Pravděpodobně se tedy bude jednat o předposlední případ, kdy personál Domova shledal ohrožení nejen okolí z důvodu chování Vaší matky a mohl tedy dát podnět k nedobrovolné hospitalizaci.

 

Soudní řízení a rozhodnutí o přípustnosti nedobrovolné hospitalizace

Nedobrovolná hospitalizace představuje omezení na svobodě, a proto mají lékaři povinnost tuto skutečnost nahlásit soudu do 24 hodin. Vy se ve Vašem dotaze nezmiňujete o tom, že by proběhlo nějaké detenční řízení u soudu, jehož výsledkem by bylo schválení správného postupu při nedobrovolné hospitalizaci Vaší matky. Soud má povinnost rozhodnout do 7 dnů. Tudíž pokud je Vaše matka hospitalizovaná více než 8 dnů, soud měl již povinnost rozhodnout o přípustnosti nedobrovolné hospitalizace.

Doporučujeme Vám proto zjistit co nejvíce o tom, zda lékaři nahlásili soudu skutečnost, že Vaši matku nedobrovolně hospitalizovali v psychiatrické léčebně, případně, jak soud rozhodl. Rozhodnutí se doručuje buď zástupci (kterého si klient určil) nebo advokátovi - opatrovníkovi (jehož určil soud z řad advokátů). Od doručení běží 15 denní lhůta pro odvolání proti rozhodnutí. Proto je důležité jednat co nejrychleji! V odvolání můžete argumentovat tím, že nedobrovolná hospitalizace je až poslední a nejpřísnější možností a v tomto případě již není nezbytně nutná vzhledem k upravení dávkování léků (již nehrozí nebezpečí pro Vaši matku ani okolí). Můžete zkusit navrhnout např. další ambulantní léčbu, která spočívá v pravidelném docházení na psychiatrii a kdy již není nutná hospitalizace.

Také mohlo dojít k situaci, že lékaři soud informovali, ale soud do 7 dnů nerozhodl. Jsme toho názoru, že daný ústav by měl v tomto případě opakovaně oznámit soudu převzetí osoby, a případně podat stížnost pro průtahy (či jinak se aktivně zajímat o postup ve věci). Stěžovat si na průtahy soudu však může i Vaše matka nebo její opatrovník (advokát).

Po rozhodnutí soudu, které popisujeme výše, následuje řízení o vyslovení přípustnosti dalšího držení v léčebně. Soud nařídí jednání, vyslechne klienta (ošetřovaného pacienta), jeho zástupce, ošetřujícího lékaře a ustanoví soudního znalce (psychiatra), který klienta nestranně vyšetří. V rozsudku, který musí být vyhlášen do tří měsíců od výroku o přípustnosti nedobrovolné hospitalizace, soud rozhodne, zda je další držení přípustné a na jakou dobu.

Nedobrovolná hospitalizace, tak jak ji popisujeme v předchozích odstavcích je v souladu se zákonem. Pokud by lékaři soudu nenahlásili nedobrovolnou hospitalizaci a Vaši matku nechtěli z léčebny pustit, jednalo by se o trestný čin omezování osobní svobody.

Rozhodnutí lékaře o propuštění z nedobrovolné hospitalizace

V případě, že by se u Vaší matky jednalo o nedobrovolnou hospitalizaci, záleží také na ošetřujících lékařích Vaší matky, kdy bude propuštěna. Pokud lékař nazná, že stav klienta umožňuje propuštění, pak pacienta propustí bez ohledu na to, že soud předtím rozhodl o přípustnosti držení. O takovém propuštění však rozhoduje výhradně lékař, nikoliv zdravotní sestra. Pokud s Vámi lékař odmítne komunikovat a nedovolí propuštění z hospitalizace, trvejte na odůvodnění, případně přezkoumání jeho rozhodnutí jiným lékařem.

Pokud by se režim hospitalizace změnil a Vaše matka byla hospitalizovaná dobrovolně, může kdykoliv opustit zařízení a podstoupit případnou léčbu i jinde. Rádi bychom Vás také upozornili, že za nedobrovolnou hospitalizaci se neplatí regulační poplatky.

Jak se můžete bránit

Máte-li za to, že v tomto zařízení se chovají k pacientům nedůstojně a bez ohledu na jejich základní práva, můžete podat podnět k prošetření Veřejnému ochránci práv. Pokud máte dojem, že lékaři nepostupují v souladu s nejlepší dostupnou péčí nebo zanedbávají své povinnosti, můžete podat stížnost řediteli nebo zřizovateli psychiatrického zařízení (vzory naleznete zde – přidat odkaz na stížnosti). Porušování povinností lékaře můžete také zamezit stížností na něj k České lékařské komoře (více informací naleznete zde).

Pokud máte pocit, že se k Vaší matce ani v domově seniorů nechovají slušně a s náležitou péčí, můžete změnit zařízení, ve kterém bude bydlet po návratu z léčebny.

Vaše Férová nemocnice

11.10.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS