Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zrušení diagnozy psychiatra

Dobrý den,

kvůli diagnoze paranoidní schizofrenie mi v léčebně odebrali řidičský průkaz. Jak se nejlépe bránit špatné diagnóze schizofrenie, když jsem měl nejspíš jen těžší depresi. Chtěl bych se vrátit k povolání profesního řidiče? Vůbec nevím, na základě čeho mi lékaři diagnostikovali schizofrenii. Prý není možné, abych s takovou diagnózou profesně řídil.

Děkuji.

Stenly

Odpověď:

 

 

Dobrý den,

lékař, který zjistí, že držitel řidičského oprávnění není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště držitele řidičského oprávnění, viz § 89a zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Ve Vašem případě tedy v léčebně Vám pouze zadrželi řidičský průkaz. O samotném odnětí řidičského oprávnění rozhoduje obec s rozšířenou působností na základě lékařského posudku, kterým je posuzovaná osoba uznána způsobilou s podmínkou nebo nezpůsobilou. Lékařský posudek zřejmě vydal lékař v léčebně. Nicméně ten posudek by měl být zaslán na obecní úřad obce s rozšířenou působností a Vy byste s ním měl být náležitě seznámen.

Pakliže nesouhlasíte s posudkem, můžete do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Vám byl lékařem předán, podat návrh na jeho přezkoumání. Návrh se podává lékaři, který posudek vydal. Ten pak s ním může naložit dvěma způsoby:

a) lékař Vašemu návrhu plně vyhoví, napadený posudek bezodkladně zruší a vydá posudek nový, nebo

b) lékař postoupí spis s návrhem na přezkoumání příslušnému správnímu orgánu (krajskému úřadu).

Krajský úřad pak lékařský posudek přezkoumá a do 30 pracovních dnů:

a) návrh zamítne a napadený lékařský posudek potvrdí, nebo

b) napadený lékařský posudek zruší a vrátí věc lékaři k vydání nového lékařského posudku, nebo

c) napadený lékařský posudek zruší.

Pokud již 10denní lhůta uběhla, máte právo podat námitky (§ 88 zde) proti rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Námitky se podávají u orgánu, který rozhodnutí vydal, a musí obsahovat

a) údaje o rozhodnutí, proti kterému směřuje (spisovou značku, datum vydání),

b) v jakém rozsahu je napadáno (nelze namítat proti odůvodnění, pouze proti výroku),

c) údaje o Vaší manželce (jméno, příjmení, datum narození, bydliště).

Námitky je třeba podat do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Námitky nemají odkladný účinek.

Orgán, který rozhodnutí vydal, rozhodne o námitkách do 30 dnů (§ 71 zde), avšak v případě, že jde o posuzování zdravotního stavu (typicky u posuzování invalidity), lhůty se prodlužují o dalších 60 dnů.

Je však třeba upozornit, že schizofrenie je duševní poruchou vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, viz. zde - příloha č. 3 k vyhlášce č. 277/2004 Sb., která stanovuje nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

V případě, že obecní úřad s rozšířenou působností pravomocně rozhodne o odnětí řidičského průkazu na základě pozbytí zdravotní způsobilosti dle § 94 zákona o provozu na pozemních komunikacích, rozhodne zároveň i o odebrání profesního průkazu řidiče, viz. zde.

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v rámci řízení odnětí řidičského oprávnění nařídí držiteli řidičského oprávnění, aby se ve stanovené lhůtě podrobil přezkoumání zdravotní způsobilosti, vyjdou-li najevo skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, viz. § 96 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Bylo by proto vhodné, abyste podal podnět k přezkoumání zdravotní způsobilosti obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností hned, jakmile obdržíte kladnou lékařskou zprávu o Vašem zdravotním stavu.

Poté budete povinen podrobit se přezkoumání zdravotní způsobilosti ve stanovené lhůtě. Nebudete-li se moci ze závažného důvodu podrobit přezkoumání zdravotní způsobilosti ve stanovené lhůtě, oznámte tuto skutečnost neprodleně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který stanoví lhůtu náhradní, viz. § 96 odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Pokud zcela nebo zčásti pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti, rozhodne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti o vrácení řidičského oprávnění, viz. § 100 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

K písemné žádosti o vrácení řidičského oprávnění musíte doložit doklad totožnosti, rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění, doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (to je doklad, který obdržíte po přezkoušení). Dále jako profesionální řidič který z jakýchkoli důvodů přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin, viz. § 48 odst. 4 zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Ještě navíc tedy k žádosti doložte doklad o absolvování pravidelného školení.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

23.8.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS