Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Léčebný výkon bez souhlasu pacienta

Během hospitalizace jsem byl psychiatricky vyšetřen. V lékařské zprávě z tohoto vyšetření je uvedeno, že nejevím známky duševní choroby.

Druhý den proběhlo další vyšetření obdobného charakteru a s podobným průběhem. Ve zprávě z tohoto vyšetření stojí, že proti předchozímu dnu u mne došlo k subjektivnímu zlepšení. Zároveň jsem ale byl popsán jako "těžce schizoidní osobnost dlouhodobě odtržená od reality s nereálným hodnocením vlastního života, prakticky selhávající v běžném životě, aktuálně s nereálným hodnocením situace a zdravotního stavu." Dále je uvedeno, že u mne nelze vyloučit probíhající schizofrenní psychosu (schizofrenní simplex). Mé rozpoznávací a ovládací schopnosti měly být podstatně snížené.

Zpráva tyto závěry nijak nezdůvodňuje. Z popsaného rozhovoru se mnou jejich základy nevyplývají.

Následně mi bez mého souhlasu byla aplikována krevní transfúze (oznámil jsem, že s ní nesouhlasím, ale přesto se jí podrobím, navzdory tomu jsem byl v jejím průběhu spoután, což však lékařská dokumentace nezachycuje).

Můj dotaz směřuje k tomu, zda lze popsaným způsobem zákonně zbavit pacienta práva odmítnout léčebný výkon.

rmaidk

Odpověď:

Dobrý den,

jste-li plně způsobilý k právním úkonům, musíte být před každým zdravotním zákrokem srozumitelně a v dostatečném rozsahu poučen o svém zdravotním stavu, o doporučeném léčebném postupu, jeho povaze a účelu, alternativách k němu a o možných rizicích a komplikacích těchto postupů, abyste se mohl svobodně a informovaně rozhodnout zda konkrétní zdravotnický zákrok podstoupíte. K poskytnutí souhlasu se zdravotním úkonem nemůžete být žádným způsobem donucen, pak by se nemohlo jednat o svobodný informovaný souhlas. Naopak můžete vyslovit odmítnutí zákroku, které musí být společně s údajem o předání veškerých informací pacientovi, zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci. Existují však i výjimky kdy lze provést zdravotnický zákrok bez souhlasu pacienta, a to pouze v případech kdy:

  • pokud zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit (například v bezvědomí), čímž však není dotčeno dříve vyslovené přání nebo
  • pokud se jedná o léčbu vážné duševní poruchy a pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta

Z informací, které uvádíte, nevyplývá, že byste byl zbaven či omezen ve způsobilosti k právním úkonům - takové rozhodnutí může učinit pouze soud. Avšak i v případě kdybyste měl sníženou způsobilosti k právním úkonům, platí pravidlo, že jakýkoli zákrok v oblasti zdravotní péče je možné provést pouze na základě poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta a patřičném poučení o zamýšleném zákroku. Právo klást otázky náleží zákonnému zástupci pacienta i pacientovi s omezenou způsobilostí. Souhlas se zákrokem byste v takové situaci dával také Vy s ohledem na rozumovou a volní vyspělost, jinak Váš opatrovník. Opět jsou tu výjimky, kdy lze provést zdravotnický zákrok bez souhlasu na osobě zbavené způsobilosti k právním úkonům. Jsou to případy kdy:

  • je poskytnutí zdravotních služeb nezbytné k záchraně života a zdraví pacienta nebo
  • léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta nebo jeho okolí.

Pokud nebyly splněny tyto podmínky, je provedení lékařského zákroku bez souhlasu závažným zásahem do vašich osobnostních práv. Na základě tohoto zásahu se můžete domáhat morální i finanční satisfakce soudní cestou, a to prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti. Žaloba se podává u krajského soudu a za její podání se platí soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč (v případě, že byste požadoval omluvu či finanční odškodnění do výše 200.000 Kč). Pokud byste požadoval odškodnění v částce vyšší, potom se platí poplatek ve výši 1% z požadované částky.

Lékař musí vést a nakládat se zdravotnickou dokumentací podle zákona, což mimo jiné znamená, že musí být vedena průkazně a pravdivě. Proto musí obsahovat jak záznam o aktuálním vývoji zdravotního stavu podle hodnocení sděleného pacientem a cílený objektivní nález, tak i záznam o použití omezovacích prostředků vůči pacientovi, například včetně druhu, důvodu, účelu a doby omezení.

Porušením povinnosti vést zdravotnickou dokumentaci výše zmíněným způsobem se dotyčný poskytovatel zdravotních služeb dopouští správního deliktu a hrozí mu za toto porušení pokuta až do výše 500.000 Kč. Podejte tedy podnět na zahájení řízení o správním deliktu ke krajskému úřadu, v jehož obvodu poskytovatel zdravotních služeb působí.

Vaše Férová nemocnice

28.3.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS