Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Doprovod při hospitalizaci zletilého pacienta

Dobrý den, obracím se na vás s následující prosbou. Mám mentálně postiženého synovce, kterému bude za pár dní 18 let. Velmi často bývá hospitalizován v nemocnici (různé operativní zákroky). Je velmi fixován na svou matku, která jej doposud vždy při hospitalizaci doprovázela. Vstřícnost personálu byla různá, ale vždy byla společná hospitalizace umožněna. Obáváme se ovšem, jak tomu bude po 18.narozeninách synovce. Má i po dosažení plnoletosti (přestože byl zbaven právní odpovědnosti) na doprovod osoby blízké při hospitalizaci? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den!

Nárok na doprovázení pacienta při jeho hospitalizaci lze dovodit v případě nezletilého pacienta. U dětí mladších šesti let zákon dokonce výslovně stanoví, že průvodce hospitalizovaného dítěte může být přijat do nemocnice spolu s dítětem. Pobyt průvodce se považuje za ústavní ošetřování, je tedy hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Průvodce je podle indikace  a  možností  umístěn  buď  spolu  s dítětem přímo na lůžkovém oddělení, nebo  na  oddělení  dochází z ubytovacího prostoru, který je součástí  tohoto zařízení. V případě dítěte staršího šesti let se pobyt průvodce  v  nemocnici  považuje za ústavní ošetřování jen se souhlasem revizního lékaře.

Pokud jde o rodiče dítěte, které je straší šesti let, není v zákoně jednoznačně zakotveno právo, aby byli přijati spolu dítětem do nemocnice, neztrácejí však právo doprovázet své dítě při pobytu v nemocnici. Toto právo souvisí s rodičovskou zodpovědností. Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Rodiče mají povinnost chránit zájmy dítěte, mají také povinnost na dítě dohlížet. Vzhledem k tomu, že rodičovské zodpovědnosti může rodiče zbavit pouze soud, nesou rodiče za dítě rodičovskou zodpovědnost i při jeho pobytu v nemocnici. Nárok být přítomen u nezletilého dítěte při jeho pobytu v nemocnici lze také dovodit na základě základních práv dítěte.

O „dítě“ se jedná pouze do dosažení zletilosti, pak jde již o dospělého člověka. Z tohoto důvodu nelze ze zákona dovodit nárok na doprovázení zletilého pacienta při hospitalizaci. Ve vašem případě se jedná o zletilou osobu, která však byla z důvodu mentálního postižení zbavena způsobilosti k právním úkonům. Za osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům rozhoduje v právních otázkách její zákonný zástupce - soudně ustanovený opatrovník. Opatrovník má právo být informován o zdravotním stavu pacienta, má přístup k jeho zdravotnické dokumentaci, uděluje souhlas s léčebným zákrokem. Má tedy za svěřenou osobu zodpovědnost, která se v něčem podobá rodičovské zodpovědnosti (přestože jinak je nutno i k mentálně postiženému člověku po dosažení zletilosti přistupovat jako k dospělému). Z toho by se také dal dovozovat jednoznačný zájem na doprovázení svěřené osoby při hospitalizaci.

Doprovázení pacientů při hospitalizaci je nově upraveno v návrhu zákona o zdravotních službách, který v současné době prochází procesem schvalování v poslanecké sněmovně. Mezi práva pacientů bude podle tohoto zákona patřit i právo pacienta, aby při poskytování zdravotních služeb byl přítomen jeho zákonný zástupce nebo osoba určená zákonným zástupcem a to v případě, že pacient je osobou nezletilou nebo osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům. Přestože toto právo má podle návrhu podléhat omezením daným vnitřním řádem nemocnice, je zde dáno a bude se vztahovat i na Vámi popsanou situaci.

Závěrem je možné poukázat na to, že Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví České republiky zformulovala a schválila etický kodex Práva pacientů. Tento etický kodex není právně závazný a tedy vynutitelný, ale určuje základní práva pacientů, které by měli lékaři a zdravotnická zařízení respektovat. Jedním z těchto základních práv je také možnost pacienta denně se stýkat se členy své rodiny či se svými přáteli. Omezení návštěv může být provedeno pouze se závažných důvodů. Také to je argument ve prospěch toho, aby Vám zdravotničtí pracovníci vyšli vstříc.

Vaše Férová nemocnice

21.1.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS