Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odpovědnost za očkování a za neinformování

Dobrý den, mám několik otázek ohledně povinného očkování a procesů s ním souvisejících:

  1. Jak vím, hygienická stanice provádí u praktických dětských lékařů kontrolu proočkovanosti. Je poskytnutí informace o očkování/neočkování v pořádku, pokud jde o lékařské tajemství a přístup k dokumentaci? 
  2. Vím, že základní očkování je povinné, popř. je upraveno vyhláškou. Zároveň má však lékař povinnost získat od pacienta, popř. jeho zákonného zástupce informovaný souhlas. Jak je definována situace, kde rodič souhlasí s očkováním, ale zpětně zjistí, že nebyl dostatečně informován o rizicích zákroku (tj. ani v rozsahu příbalového letáku přípravku), popř. byl mylně informován ohledně povinných lhůt provedení očkování a jeho souhlas tak rozhodně nebyl informovaným souhlasem? Jak je definována situace, kdy zákonný zástupce na základě výrobcem uváděných údajů informovaný souhlas neudělí? Kdo následně nese zodpovědnost za nežádoucí účinky očkování, které bylo provedeno bez získání informovaného souhlasu, nebo dokonce provedeno přes nesouhlas zákonného zástupce? 
  3. Pokud dojde k situaci popsané bodu 2. (souhlas není informovaný, popř. není vůbec) a zároveň dojde k nežádoucím reakcím na očkování, kde, jak a na kom je možné uplatnit náhradu vzniklé škody, a to jak přímo zákonným zástupcům, tak dítěti, tak zdravotní pojišťovně? (cestovné na pohotovost, poplatek na pohotovosti, volno na ošetřování dítě, léky proti horečce, bolestné, úhrada za ošetření lékařem na pohotovosti a za další vyšetření provedená praktickým lékařem související se zjištěním stavu po očkování atd.)

Odpověď:

Dobrý den,

pokusíme se odpověď rozdělit do jednotlivých bodů, pod kterými jste pokládala otázky:

 

  1. Bez souhlasu pacienta může zdravotnický pracovník poskytnout informace chráněné lékařským tajemstvím jen pokud je v důležitém veřejném zájmu nadřízeným orgánem zbaven mlčenlivosti nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis. Pro případ, na který se ptáte, platí § 51 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, podle kterého zdravotnické zařízení musí na žádost orgánu ochrany veřejného zdraví informace o očkování či neočkování poskytnout. Také musí umožnit pracovníkovi orgánu ochrany veřejného zdraví nahlížení do zdravotnických dokumentací svých pacientů. Pro bližší informace ohledně hlášení neočkujících rodin ze strany lékaře odkazujeme na již zodpovězený dotaz.
  2. To, že je v České republice stanoveno očkování právními předpisy, neznamená, že lékař nemusí rodiče informovat o podstatě a účelu zákroku a jeho rizicích, případně alternativách. Toto právo pacienta a jeho zákonných zástupců není deklarovanou „povinností“ očkování nijak dotčeno. Neinformování nebo nepravdivé informování ze strany lékaře tudíž lze chápat jako porušení jeho povinností a zároveň porušení práv pacienta. I když takové pochybení přímo nezpůsobí újmu na zdraví, přesto může dojít k porušení osobnostních práv. Je tedy možné se domáhat omluvy, případně i finančního zadostiučinění.

    Pokud zákonný zástupce neudělí souhlas, pak nemůže dojít k vynucení očkování. Fakticky tedy souhlas rodičů a jejich součinnost jsou k provedení očkování nezbytné. Povinnost očkování dosud spočívalo v možnosti udělit rodičům pokutu, nikoliv ve vynutitelnosti. Nesplnění očkovací povinnosti dosud bylo řešeno jako přestupek na úseku zdravotnictví. Nově ale podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu není možné rodiče ani pokutovat, neboť nestačí, aby povinnost očkovat proti konkrétní nemoci byla stanovena ve vyhlášce, k tomu je podle soudu třeba zákonná úprava. Dokud nebude přijata nová právní úprava, je jedinou sankcí vůči neočkujícím rodičům nemožnost umístit dítě do mateřské školy, případně na školní pobyty.
  3. Odpovědnost za nežádoucí účinky očkování, ať bylo očkování provedeno s nebo bez souhlasu rodičů, ať už rodiče byli o rizicích poučeni či nikoliv, ať už lékař něco zanedbal či nikoliv, nese v ČR lékař, který aplikoval vakcínu. Je třeba ale prokázat, že nepříznivý zdravotní stav po očkování vznikl skutečně v důsledku aplikace vakcíny, což je v praxi velmi složité. Právní úprava neumožňuje se domáhat odškodnění po státu. Vymáhat náhradu škody po výrobci či distributorovi vakcíny sice teoreticky možné je, ale šance na úspěch je mizivá.

Vaše Férová nemocnice

7.5.2010

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS