Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Závodní lékař a neschopenka

Dobrý den.

Na žádost závodního lékaře jsem si nechal vypracovat výpis ze zdravotní dokumentace potřebný k následné mimořádné-periodické zdravotní prohlídce od svého praktického lékaře, za který jsem zaplatil oproti potvrzení v hotovosti 300,-Kč. Zaměstnavatel mi sdělil, že ona částka 300,-Kč mi bude dána do výplaty a tudíž bude zdaněna. Je tento postup zaměstnavatele správný? Proč mi nevyplatí 300,-Kč oproti potvrzení pokladnou v hotovosti celou částku? Poté jsem se podrobil lékařské mimořádné-periodické prohlídce po pracovním úrazu u závodního lékaře. Výsledek neschopen nadále vykonávat dosavadní práci na lince. Lékař mi sdělil, abych si vzal opět neschopenku a pokračoval v nemoci dál než zaměstnavatel projedná co se mnou. Je tento postup správný?Je závodní lékař oprávněn k tomu,aby určoval,aby si zaměstnanec,který dál nemůže vykonávat svou práci pro pracovní úraz vzal neschopenku a nebo mohu odmítnout? Přiznám se,že s tímto jednáním jsem se ještě nesetkal.

Děkuji.

 

Martin

Odpověď:

Dobrý den, 

Odpověď na první dotaz:

To, jakým způsobem bude poplatek za výpis ze zdravotnické dokumentace zaplacen, vychází primárně ze smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařské služby. Je možné, že zaměstnanec poplatek uhradí přímo svému registrujícímu poskytovateli (praktickému lékaři) a následně na základě účetního dokladu mu bude zaměstnavatelem proplacen. Možný je také postup, kdy si tento poplatek vyúčtují lékaři mezi sebou a následně bude předmětem úhrady za poskytnuté pracovnělékařské služby ze strany zaměstnavatele. Z uvedeného plyne, že záleží primárně na smlouvě uzavřené mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařské prohlídky a následně na Vaší pracovní smlouvě, které upravují způsob, jakým má být poplatek hrazený. Jednotlivé smlouvy můžou specifikovat, že částka za výpis ze zdravotní dokumentace se připíše k Vaší výplatě. Čáska se zařadí mezi nezdaňované příjmy. 

Pro úplnost dodávám, že si tento výpis ze zdravotnické dokumentace může vyžádat přímo lékař – poskytovatel pracovnělékařské služby bez nutné součinnosti zaměstnance. Ovšem v praxi je pro výpis posílán zaměstnanec samotný, neboť zákon o specifických zdravotních službách výslovně připouští, že posuzující lékař si výpis může vyžádat prostřednictvím zaměstnance jako posuzované osoby.

Odpověď na druhý dotaz:

Má-li poskytovatel za to, že Vaše nezpůsobilost vykonávat sjednanou práci je přechodné povahy, zákon mu v tomto případe další postup nenapovídá. Jde-li ve Vašem případě o nezpůsobilost specifickou pro výkon určité práceposkytovatel může s Vámi konzultovat možnost (přechodné či trvalé) změny druhu práce. Tato změna je s ohledem na znění § 41 odst. 1 písm. a) zákoníku práce možná jen na základě dohody se zaměstnancem.  

Zaměstnavatel má taktéž povinnost převést zaměstnance na jinou práci, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci. Doporučil bych, pokusit se domluvit se zaměstnavatelem na převedení na jinou práci. Zaměstnavatel je dokonce povinen v souladu s § 41 odst. 1 písm. a) zákoníku práce zaměstnance na jinou práci převést, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci. Přičemž je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci. Přitom samozřejmě nesmí zapomínat na povinnost mlčenlivosti, která mu neumožňuje zaměstnavateli sdělit žádné údaje o zdravotním stavu zaměstnance, kromě údajů, které by uvedl v lékařském posudku.

Pokud je Vaše přechodná nezpůsobilost spíše obecné povahy, lze doporučit, aby Vás poskytovatel vyslal k Vašemu registrujícímu praktickému lékaři, který by měl rozhodnout o Vaší dočasné pracovní neschopnosti. Poskytovatel pracověńělékařských služeb („závodní lékař“) tedy sám rozhodovat o Vaší dočasné pracovní neschopnosti nemůže a když má podezření, že byste měl být uznán dočasně práce neschopným, má Vás vyslat k Vašemu registrujícímu lékaři. Z § 26 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění plyne, že podpůrčí doba u nemocenského může trvat až 380 kalendářních dnů a za zákonem stanovených podmínek může být dále prodloužena. Zákon v takovém případě poskytovatele nezprošťuje povinnosti lékařský posudek vydat; poskytovatel se zaměstnavatelem se nicméně mohou dohodnout, že posudek bude vydán až po skončení této dočasné pracovní neschopnosti.

V případě, že nesouhlasíte se závěrem uvedeným v lékařském posudku, můžete podat návrh na jeho přezkoumání a to do 10 kalendářních dnů od okamžiku prokazatelného předání posudku. V první fázi musí být návrh na přezkoumání lékařského posudku přezkoumán poskytovatelem, který jej vydal. Pokud poskytovatel návrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhoví v plném rozsahu, postoupí spis s návrhem na přezkoumání, včetně podkladů potřebných pro přezkoumání lékařského posudku, do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení příslušnému správnímu orgánu. Ke spisu připojí i své stanovisko k návrhu.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 6990. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

7.11.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS