Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nedoborovolná hospitalizace v případě spalniček

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na nucenou hospitalizaci v případě spalniček. Lze se tomu nějak vyhnout, pokud nejsou komplikace? A jak je to v případě, že s dítětem onemocníte také? Musí s ním rodiče nechat, pokud to žádá? Pokud nesouhlasíte s nějakým postupem léčby při hospitalizaci, jako třeba srážení horečky, potřebuji váš souhlas k danému úkonu, když se jedná o nařízenou léčbu?

Děkuji

 

Odpověď:

Dobrý den,

v rámci lepší přehlednosti jsme Váš dotaz rozdělili na tři části.

Hospitalizace bez souhlasu

Podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) lze pacienta bez souhlasu hospitalizovat, pokud mu je nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Taková fyzická osoba (nemocná i podezřelá z nákazy) je podle tohoto zákona povinna se podrobit opatření např. izolaci (§ 64 zákona o ochraně veřejného zdraví). Vyplývá z toho tedy, že v takovém případě je možno osobu hospitalizovat i bez jejího souhlasu (nebo bez souhlasu zákonného zástupce dítěte). Infekční onemocnění, při kterých je možno nařídit některá opatření jsou pak vypočtena v příloze vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Zákon dále uvádí (§ 45), že při výskytu stanovených infekčního onemocnění nebo při podezření na něj, je poskytovatel zdravotních služeb (nemocnice, lékař) povinen nařídit izolaci vždy na infekčním oddělení (ne tedy společně s ostatními pacienty). Nicméně to zda je hospitalizace v případě spalniček nutná záleží na posouzení lékaře.

Kdo může nařídit hospitalizaci?

  • O druhu a způsobu protiepidemického opatření v ohnisku nákazy (tj. místo kde se šíří nákaza) rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví (ve Vašem případě tedy pravděpodobně krajská hygienická stanice). Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat. Odvolání ale nemá odkladný účinek, což znamená, že povinnost podrobit se tomuto opatření trvá, dokud není rozhodnuto jinak nebo rozhodnutí zrušeno. (§ 67 odst. 1)
  • Podle § 67 odst. 2 může nařídit nějaké protiepidemické opatření podle § 64, tedy například izolaci v nemocnici i poskytovatel zdravotních služeb (tedy nemocnice, lékař). Jedná se tedy o uvážení konkrétního poskytovatele vzhledem ke stavu pacienta a dalším okolnostem (např. hrozící šíření nákazy).  Proti tomuto opatření může osoba podat do tří dnů od jeho předání návrh na přezkoumání poskytovateli zdravotních služeb, který ho vydal. Návrh ale taktéž nemá odkladný účinek. Poskytovatel tomuto návrhu buď vyhoví a opatření zruší, nebo ho postoupí do 3 dnů i se spisem příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Povinnost podrobit se léčení infekčního onemocnění (např. spalniček) osoba má i když nebyla izolace nařízena (§ 70), za splnění této povinnosti u dítěte mladšího 15 let odpovídá jeho zákonný zástupce.

Další informace ohledně spalniček naleznete například v tomto článku. Další informace ohledně nedobrovolné hospitalizace naleznete například zde.

Pobyt rodiče s dítětem

Pobyt rodiče s dítětem upravuje § 28 zákona o zdravotních službách zjistíme, že: „pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, a to v souladu s vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb“. Primárně tedy rodič má právo na pobyt s dítětem a dítě na pobyt s rodičem, ale domníváme se tedy, že bude záležet na konkrétní nemocnici, jak si tyto případy upraví, vhledem k tomu, že se ve Vašem případě jedná o zvlášť citlivé případy infekčních onemocnění. Doporučujeme Vám se v nemocnici dotázat na jejich vnitřní řád a z něj to vyčíst. Další informace ohledně práva na kontakt s dítětem naleznete v článku: Práva rodičů, kontakt s dítětem.

Nesouhlas s postupem léčby

Podle § 28 zákona o zdravotních službách lze zdravotní služby poskytnou pacientovi pouze s jeho svobodným a informovaných souhlasem. V případě nezletilého pacienta uděluje tento souhlas jeho zákonný zástupce, samozřejmě bude záležet i na věku dítěte (§ 35). Souhlas se týká každého jednotlivého postupu. Můžete tedy nesouhlasit s postupem léčby i přesto, že je Vaše dítě hospitalizováno nuceně z důvodu infekčního onemocnění. Zároveň můžete některý úkon odmítnout (§ 34 odst. 3), avšak v některých případech, může lékař provést úkon i přesto, že s tím nesouhlasíte (§ 38 odst. 4). Půjde o případy, kdy je zákrok nebo postup nezbytný k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví. Bohužel, v naší poradně pracují pouze právníci a ne lékaři, tudíž nejsme schopni posoudit, zda by se ve Vámi uvedeném případě jednalo o takový nezbytný zákrok nebo ne. Další informace ohledně rozhodování za nezletilého pacienta naleznete například v našem článku: Souhlas s péčí u dítěte.

S pozdravem 

Vaše Férová nemocnice

20.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS