Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

18.1.2012Právní rady pro ženy s potenciálně nebezpečnými prsními implantáty

S žádostí o právní rady se na nás obrátila zakladatelka informačního webu pro ženy s potencionálně nebezpečnými prsními implantáty www.vadneimplantatypip.cz. Proto Férová nemocnice za pomoci praktikantů právnické fakulty připravila následující text:

Zjištění faktického stavu a rizik

Podle dostupných informací problém spočívá především v tom, že náplň silikonových prsních implantátů od francouzské firmy PIP nesplňuje parametry pro příslušné užití a že ani jejich pouzdro neodpovídá požadavkům co do své pevnosti. 

Prvním krokem je zjištění základních informací a konzultace s lékaři zdravotnického zařízení, které provedlo plastickou operaci. Než se rozhodnete podnikat jakékoliv kroky, je na místě zjistit, jestli vám byl opravdu voperován potenciálně nebezpečný implantát, jaká rizika vám hrozí v případě jeho selhání (prasknutí), případně jak v této situaci postupovat. Mimo zjištění vážnosti problému vám může doporučení lékaře pomoci v rozhodování o dalším postupu.

Při této konzultaci i mimo ni máte právo nahlédnout do své zdravotnické dokumentace, případně požádat o pořízení kopii. Nejvhodnější postup můžete také konzultovat s dalšími, nezávislými lékaři.

Odstranění nebo prevence?

V návaznosti na problém implantátů vydalo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s odbornými pracovišti a organizacemi doporučení, ve kterém mimo jiné říká, že „bez ohledu na existenci známek poškození doporučuje vyjmutí či výměnu implantátů, aby se zamezilo dalším zdravotním rizikům.“ I když se jedná o doporučení ministerstva, nemá právní následky, kromě toho, že jde o výkon v zájmu zdraví ženy a tudíž by vyjmutí potencionálně rizikových implantátů měla hradit zdravotní pojišťovna. Pojišťovně by po uhrazení výkonu patrně vznikl nárok na náhradu po klinice, která tyto implantáty pro plastickou operaci použila.

Na druhou stranu se množí názory z řad odborníků i úřadů, že tento postup není nezbytným, a na místo okamžitého plošného vyndávání implantátů postačí pravidelná preventivní vyšetření, která by měla případné komplikace včas odhalit. Odstranění či výměna mohou pak být provedeny v horizontu měsíců či let. O vyjmutí či nevyjmutí implantátů se budete muset rozhodnout nakonec Vy sama, doporučujeme rozhodnout se dle Vašich osobních pocitů, případně v návaznosti na konzultaci s lékařem.

Zakládá potenciálně vadný implantát nárok na odškodnění?

Důležitou otázkou pro další postup je, zda je možno samotné voperování implantátů nesplňujících parametry posoudit jako zásah, který způsobuje škodu, a tím zakládá nárok na odškodnění dotyčné osoby v souladu s platnou právní úpravou. Tato otázka je v současné době sporná i mezi odborníky v oboru medicínského práva. V případě, kdyby skutečně došlo k protržení implantátu, nebylo by o škodě ani o odpovědnosti za ni pochyb, sporné jsou však nároky v případě, kdy implantát nezpůsobí pacientce zdravotní potíže.

My se kloníme k názoru, že finanční újma a bolestné, které vzniknou pacientce z důvodu výměny implantátů potenciálně zdravotně závadných za zdravotně nezávadné, se dá posoudit jako vznik škody na zdraví. V tomto případě by se jednalo o objektivní odpovědnost zdravotnického zařízení, které se jí ze zákona nemůže zprostit. Dále pak lze podle našeho názoru uplatnit nároky za zásah do osobnostních práv za tzv. imateriální újmu, zejména za důvodné obavy o své zdraví, a to zvláště v případě, kdy žena musela navštívit psychologa apod.

Konečné posouzení a vyčíslení nároků, pokud nedojde k mimosoudnímu jednání a vyrovnání, však bude až na soudu, ke kterému by směřovala případná žaloba, jež by byla posouzena individuálně s přihlédnutím k okolnostem případu.

Odpovědnost za škodu

Zatím se u nás neobjevil žádný případ, kdy by skutečně došlo k prasknutí implantátu, a tím by byla pacientce způsobena škoda na zdraví. V případě, že by se tak stalo, subjektem odpovědným za vzniklou škodu je ze zákona zdravotnické zařízení, ve kterém byly příslušné implantáty voperovány. Děje se tak dle znění § 421a občanského zákoníku, který říká: „Každý má odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo použito při plnění závazku. Této odpovědnosti se nelze zprostit.“

Tento postup nachází oporu i v judikatuře, přesněji rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 1974 sp. zn. 1 Cz 110/1974, jenž praví: „Zdravotnická organizace odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze použitého přístroje nebo jiné věci použité při poskytování zdravotnických služeb, a to i když jde o vedlejší účinky, které mají za následek vznik škody, o nichž nebylo zdravotnické zařízení známo, že k nim dochází.“

Reklamace a žaloba proti výrobci

Jinou cestou, kterou nabízí právní úprava, je požadování kompenzace přímo po výrobci, a to jak prostřednictvím reklamace, kdy je možno uplatnit vady věci, tak přímo prostřednictvím žaloby. V tomto případě je však postavení žalobkyně komplikovanější, neboť musí prokázat závadnost implantátu, na rozdíl od objektivní odpovědnosti, kterou má zdravotnické zařízení. Navíc dle dostupných informací společnost, jež implantáty vyráběla, již v současné době neexistuje. Tento způsob postupu tedy nedoporučujeme.

Jak tedy postupovat?

V ideálním případě nebude potřeba se obracet hned na soud, ale můžete se pokusit o mimosoudní jednání, např. o mediaci. I v mimosoudním jednání se můžete nechat zastoupit advokátem. Více informací mimosoudním řešení sporů najdete např. zde 

Jak si najít advokáta?

V případě, že se rozhodnete podat žalobu pro náhradu škody na zdraví, měly byste se určitě obrátit na advokáta, který se specializuje na zdravotnické právo. Na stránkách České advokátní komory si můžete najít ve vyhledávači advokáta podle jeho specializace i místa Vašeho bydliště.

 

 

 
zpět na přehled aktualit
 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS