Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Vydání dokumentů k podepsání

Dobrý den,

chci si předem prostudovat všechny dokumenty, které budu při příjmu k porodu podepisovat z důvodu, že chci vědět, co podepisuju a třeba škrtnout ta ustanovení, které nejsou pravda. Nemocnice mi ale takové dokumenty k nahlížení nechce dát domů, že je to vnitřní dokument. Ombudsman nemocnice se k tomu staví vlažně.

Já ale potřebuji vědět, co tam je, u porodu nehodlám podepsat něco, co možná ve stavu nebudu již umět číst s logickou úvahou o tom textu.

Jak postupovat, když odmítají vydat?

Mnohokrát dík.

Ráďa

Odpověď:

Dobrý den,

Nemocnice je poskytovatel zdravotních služeb, jako taková je vnímána jako veřejná instituce a vztahuje se na ni povinnost poskytovat informace.

Nemocnice je poskytovatelem zdravotních služeb. Je zřizována jako příspěvková organizace krajem nebo obcí. Jako taková je zřizována k plnění určitého veřejného zájmu. Veřejné instituce mají povinnost poskytovat informace dle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím.

To dovodil i Nejvyšší správní soud v rozsudku Sp. zn. / Č.j.: 6 As 115/2014 - 35. Zde soud dovodil, že pokud u ní jednoznačně převažují znaky svědčící o její veřejné povaze, podléhá § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Dále může být pro argumentaci uveden obdobný nález Ústavního soudu ČR ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 260/06.

Znaky, podle kterých se o veřejné povaze posuzuje, jsou:

„a) způsob vzniku (zániku) instituce – znakem svědčícím pro veřejnou instituci je nepřítomnost soukromoprávního úkonu (např. založení obchodní společnosti uzavřením společenské smlouvy) při vzniku dané instituce

b) hledisko osoby zřizovatele – pokud je zřizovatelem instituce stát, jedná se o znak vlastní veřejné instituci

c) subjekt vytvářející jednotlivé orgány instituce – jestliže dochází ke kreaci orgánů státem, jde o charakteristický rys pro veřejnou instituci

d) existence či neexistence státního dohledu nad činností instituce - existence státního dohledu je typická pro veřejnou instituci

e) veřejný nebo soukromý účel instituce - veřejný účel je typickým znakem veřejné instituce

Nemocnice je tedy veřejnou institucí, a jako taková se musí řídit § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Nejedná se zde o mlčenlivost poskytovatele zdravotních služeb, ta se týká zdravotního stavu pacientů, dle § 33 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Navíc jde o dokument, který nemocnice dává běžně k podpisu.

Vymezení informací, které se neposkytují je v odstavci čtvrtém § 2 „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“

Informace, o které žádáte by vám měly být uděleny ve formátu, v jakém je žádáte, dle § 4a zákona č.106/1999 Sb.

Jak postupovat:

Doporučujeme písemně znovu zažádat o informace, které požadujete, pokud Vám je nemocnice opět neposkytne, máte dle správního řádu 15denní lhůtu na podání odvolání. Zdůvodnit můžete nezákonným odepřením informace. Bude-li odvolání zamítnuto, další možností jak sek informacím dostat je správní žaloba. Postup pro takový případ naleznete zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

13.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS