Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Závazné znění vyhlášky o způsobilosti

Dobrý den,

nejsem si jist, zda zde byl již podobný dotaz vznesen.

Jedná se o způsobilost dle vyhlášky 101/1995 Sb. Ministerstva dopravy. V příloze 1, odstavci A, zabývajícím se vstupními prohlídkami, je bod 1, který podmiňuje nezpůsobilost k řízení drážního vozidla. Bod 2, podmiňuje způsobilost po stanovisku odborníka.

Před 3 lety jsem měl lymfom, již jsem v pracovním procesu, při vstupní prohlídce mi lékař tvrdil, že po hematoonkologickém onemocnění odstavec A vylučuje práci strojvedoucího, přičemž jsem měl s sebou stanovisko ošetřující hematoložky, že jsem v kompletní PET-CT remisi a bez kontraindikací k výkonu jakéhokoliv povolání. Bod 2, který jsem splnil, vůbec nebral v potaz a ani mi nevydal žádanky k nutným vyšetřením dle této vyhlášky. Při první návštěvě ordinace mi dal posudek nezpůsobilý, nechtěl se mnou vůbec diskutovat. Je toto vůbec od lékaře možné, aby dal nezpůsobilost bez vyšetření (aktuálního stavu), nutných dle vyhlášky a aby nebral v potaz podmínky a závazné znění, plynoucí z této vyhlášky?

Návrh na přezkum lékařského posudku jsem již písemně podal na vedení kliniky posudkové služby, nicméně jsem nikde nenašel seznam podstatných náležitostí odvolání a například i normopis. Rozhodnutí/reakce na návrh se běžně doručuje písemně navrhovateli? Případně, když to půjde ke správnímu úřadu, je šance se to dozvědět? Návrh jsem posílal písemně s dodejkou před 7 pracovními dny, přičemž, jestli jsem správně porozuměl 373/2011 par. 46, má na vyhovění v plném/částečném rozsahu lékař/celá klinika 10 pracovních dnů. Stále nevím, jestli to klinika vůbec řeší.

Děkuji za odpověď.

Thomik

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká návrhu na přezkoumání posudku o zdravotní způsobilosti. Tato otázka je upravena zákonem o specifických zdravotních službách. 

V úvodu nám dovolte omluvit se za zpoždění s naší odpovědí, toto zpoždění bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny. Doufáme, že naše odpověď pro Vás bude i tak užitečná.

Ze zákona o specifických zdravotních službách vyplývá, že pokud má posuzovaná osoba za to, že vydaný lékařský posudek je nesprávný, může podat návrh na jeho přezkoumání. Ten je nutné podat do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání, a to k poskytovateli, který posudek vydal. Návrh můžete podat, jak písemně (např. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb), tak i ústně. 

Ze znění Vašeho dotazu není zřejmé, kdy Vám byl posudek předán a zda jste návrh na jeho přezkum podal v zákonem stanovené lhůtě 10 pracovních dnů. Byl-li návrh podán po této lhůtě, poskytovatel návrh odložil. O čemž by Vás byl povinen písemně informovat. 

V případě, že by byla lhůta zachována, mohly by nastat tyto 2 situace:

1. Poskytovatel návrhu na přezkoumání v plném rozsahu vyhoví. Napadený rozsudek bezodkladně zruší a vydá posudek nový. Lhůty pro vydání nového posudku jsou stanoveny v §43 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách a počínají běžet dnem, kdy byl návrh na přezkoumání posudku podán. U většiny posudků činí tato lhůta 10 pracovních dnů, popřípadě 45 pracovních dnů, jedná-li se o posudek o nemoci z povolání či o posudek pro účely pracovnělékařských vztahů (pozbytí zdravotní způsobilosti z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání). 

2. Poskytovatel podanému návrhu nevyhoví. Je povinen spis postoupit spolu s Vašim návrhem na přezkum, příslušnou částí zdravotnické dokumentace, dalšími potřebnými podklady a svým stanoviskem příslušnému správnímu orgánu. Příslušným správním orgánem je krajský úřad. Ze zákona na to má následující lhůty: 10 pracovních dnů u posudků o zdravotní způsobilosti, 45 pracovních dnů u posudků o nemoci z povolání a 30 pracovních dnů v případě ostatních posudků. Příslušný správní orgán má pak 30 dnů na to, aby návrh zamítl, napadený lékařský posudek zrušil a případně ho vrátil lékaři k novému posouzení. 

To, že bylo Vašemu návrhu v plném rozsahu vyhověno, stejně tak jako skutečnost, že byl návrh postoupen krajskému úřadu, by Vám měl lékař v souladu se zákonem písemně oznámit. V případě, že tak lékař neučinil v zákonem stanovených lhůtách, obraťte se na krajský úřad a informujte ho o nečinnosti ze strany lékaře. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ode dne doručení návrhu na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti má lékař 10 dnů na to, aby návrhu plně vyhověl nebo ho postoupil ke krajskému úřadu. Přičemž má povinnost Vás o zvoleném postupu písemně informovat. Následně má krajský úřad 30 dní na to, aby Váš návrh posoudil. Výsledkem bude buď zamítnutí návrhu, nebo zrušení napadeného posudku. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

 

30.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS