Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

prodloužení pracovní neschopnosti

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, v případě, že mi lékařka ukončí pracovní neschopnost, může mi ji jiný lékař prodloužit?

Angua

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká dočasné pracovní neschopnosti, jejího vzniku a ukončování. Dočasná pracovní neschopnost (dále jen DPN) je stav, kdy pacient nemůže pro nemoc nebo úraz dočasně vykonávat práci. O vzniku DPN rozhoduje, dle §57 zákona o nemocenském pojištění, ošetřující lékař, ten také posuzuje, zda je zdravotní stav pojištěnce stabilizovaný a zda se jeho pracovní schopnost obnovila. K ukončení DPN dle §59 zákona o nemocenském pojištění, pak dochází ze strany ošetřujícího lékaře, pokud vyšetřením došlo ke zjištění, že pojištěncův zdravotní stav již umožňuje vykonávat práci. 

Pokud Vám chce ošetřující lékař DPN ukončit a vy s tímto rozhodnutím nesouhlasíte, zkuste si s lékařkou nejprve promluvit a vysvětlit jí, proč podle Vašeho názoru prozatím nejste schopna dosavadní práci vykonávat a proč by DPN neměla být ukončena. V případě, že nebudete úspěšná a lékařka DPN ukončí, můžete proti jejímu rozhodnutí podat opravný prostředek v podobě návrhu na přezkoumání lékařského posudku dle §46 a násl. zákona o specifických zdravotních službách. V tomto návrhu sepíšete důvody, pro něž s ukončením dočasné pracovní neschopnosti nesouhlasíte, a tento návrh zašlete ošetřující lékařce. Návrh je nutné podat do 3 dnů ode den obdržení rozhodnutí o ukončení DPN. Lékařka může Vašemu návrhu plně vyhovět, a to tak že zruší bezodkladně napadený posudek a vydá posudek nový. V opačném případě, je však povinna jej postoupit do 5 dnů od jeho doručení příslušnému správnímu orgánu - jedná se o Krajský úřad, který vydává povolení k poskytování zdravotních služeb.

Krajský úřad rozhodne do 30 dnů, a to tak, že návrh buď zamítne, posudek zruší, nebo posudek zruší a věc vrátí lékařce k dalšímu posouzení. V rámci posouzení zohlední, zda posudek vydal oprávněný lékař, byly provedeny potřebné lékařské prohlídky, byl zdravotní stav zjištěn úplně, a zda závěr odpovídá zjištěnému zdravotnímu stavu.

Dále se v dotaze ptáte, zda může DPN prodloužit jiný lékař. Ošetřujícím lékařem je dle §54 zákona o nemocenském pojištění poskytovatel zdravotních služeb, poskytující ambulantní, lůžkovou či rehabilitační péči. Registrující praktický lékař je oprávněn poskytovat zdravotní péči v rámci své odbornosti, tedy v oboru všeobecného praktického lékařství. Pokud však zdravotní péče přesáhne tuto odbornost, je praktický lékař povinen předat pacienta do péče specialisty příslušné odbornosti. Specialista je pak ošetřujícím lékařem se všemi právy a povinnostmi, mezi které patří i rozhodnutí o vzniku DPN. Pokud Vám DPN ukončil Váš ošetřující lékař, můžete se obrátit také na specialistu dané odbornosti, který Váš zdravotní stav posoudí a případně vydá nové rozhodnutí o vzniku DPN. Pokud by bylo rozhodnuto o další DPN hned následující kalendářní den po ukončení té předcházející, považovala by se nová DPN za pokračování - viz §55 odst. 4 zákona o nemocenském pojištění. Pokud by však nová DPN vznikla později, jednalo by se o DPN novou. 

Další možností v případě nesouhlasu s rozhodováním Vaší stávající ošetřující lékařky, je volba jiného ošetřujícího lékaře, který bude odpovídat Vašim zdravotním potřebám. Na to máte v souladu s §28 odst. 3 písm. b) zákona o zdravotních službách právo. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

5.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS